Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

2005

30 yaş altı ve üzeri prematür over yetersizliği olgularında kemik yoğunluğu ve kemik yapım/yıkım belirteçlerinin karşılaştırılması

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 163443

Tezi Bul
Özet:

ÖZET Beklenen yaşam süresinin uzaması ile menopozda geçirilen zaman dilimi artışı kaçınılmazdır. POF hastalan için bu sürenin daha uzun olması sebebiyle seksüel hormon eksikliğinin etkileri de artacaktır. Uzun süreli E eksikliği osteoporoz için risk faktörüdür. Amaç: POF olan olgularda, yaş ve kemik yoğunluğu arasında ilişki olup olmadığının anlaşılması, kemik kalitesinin farklı iki parametre ile gösterilmesi ve bu iki parametre ile yaş arasında bağlantı olup olmadığının gösterilmesidir. E eksikliğinin erken yaşlarda başlamasının olumsuz sonuçlan arttıracağı sonucuna ulaşılması beklenmektedir. Gereç ve Yöntem: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın hastalıkları ve Doğum A.B.D. Polikliniği 'ne başvuran 61 hasta tespit edildi. Hastaların yaşlan 16 ile 38 (27,84±7,19SS) arasında değişmektedir. 54 hasta POF tanısı almış olup, 7'sinde anormal karyotip tespit edildi. Ayrıca 7 hasta hipogonadotropik hipogonadizm olmasına rağmen E eksikliği sebebiyle çalışma grubuna dahil edildi. Bu hastaların klinik ve laboratuvar değerlendirmeleri yapılarak demografik özellikleri, biyokimyasal ve hormonal değerleri tespit edildi. Hastalann kemik yoğunluğu ölçümü (Lunar DPX) ve kemik yapım/yıkım ürünlerinin (kemik spesifik alkalen fosfotaz, prokollajen ve N-telopeptit) serumda ELİSA yöntemiyle saptanması, kemik kalitesinin farklı iki parametre ile gösterilmesi ve bu iki parametre ile yaş arasında bağlantı olup olmadığının gösterilmesi planlandı. Bulgular: POF hastalanın 30 yaş altı ve üstü gruplan arasında vertebra ve kalça KMY, NTx, BALP, Prokollajen seviyeleri ve MRS açısından karşılaştınlması sonucu, vertebra KMY açısından anlamlı fark bulunmasına rağmen, total kalça KMY'de anlamlı fark izlenmemiştir. Vertebra KMY genç grupta daha düşük izlenmektedir. NTx ve BALP bu gruplarda istatistiksel anlamlı bulunmuştur. Prokollajen açısından fark olmamasına rağmen, bu üç belirteç de genç hasta grubunda daha yüksek seviyelerde izlenmektedir. MRS' de de anlamlı farklı olmakla beraber, yaşlı hasta grubunda daha yüksek, yani daha olumsuz görülmektedir. Sonuç: POF tanısı olan tüm hastaların kemik kalitesinin olumsuz etkilendiği düşünülmektedir. Bu olumsuz kemik metabolizması değişiklikleri önem gerektiren bir durum olup, genç POF hastalan daha da dikkate değerdir.

Summary:

VI SUMMARY With increasing life expectancy the prolonged menopausal life span is inevitable. This time is longer for the patients with POF, therefore the consequences of deficiency of sexual hormones will increase. Estrogen deficiency for a long period is a risk factor for osteoporosis. Objective: To understand if there is a relationship between age and bone quality of cases of POF; to determine the bone quality by two different way and looking for a correlation. It's expected to find that the results of estrogen deficiency in younger POF cases is worse than that of older cases. Materials and Methods: 61 patients admitted to Istanbul Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology were evaluated. The ages of the patients varies between 16 to 38 (27,84±7,19SD). 54 patients are diagnosed as POF; 7 of them with abnormal karyotype; moreover, 7 patients eventhough diagnosed hypogonadotrophic hypogonadism were accepted into the study because of having estrogen deficiency. The demographic properties, biochemical and hormonal levels were obtained. BMD measurement by Lunar DPX is planned. The measurement of biochemical markers of bone metabolism (bone spesific alkaline phosphatase, procollagen ve NTx) in serum by ELISA metod is planned. Results: Comparison of POF patients classified as below and over 30 years of age on vertebral and hip BMD measurements, the levels of NTx, BALP and procollagen, and MRS scores was performed. Although there was statistical significance in vertebral BMD, it's not true for hip BMD. Vertebral BMD was lower in younger group. NTx and BALP levels were significantly different. All three markers were higher in younger group, but procollagen level was not significant. MRS score was significantly different and it's higher in older group; it seems to be worse. Conclusion: Bone quality is affected negatively in all patients diagnosed as POF. These negative changes on bone metabolism are very important, especially in young POF patients.