Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Deprem Mühendisliği Bilim Dalı

32 katlı betonarme bir yapının deprem performansının zaman tanım alanında hesap yöntemi uygulanarak belirlenmesi

Determination of the performance analysis of an existing reinforced concrete structure of 32 stories using time history analysis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 325407 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalışmasında mevcut çok katlı betonarme bir yapının doğrusal elastik olmayan deprem performansını DBYBHY 2007 Bölüm 7'de belirtilen hususlar ve kabuller doğrultusunda Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile belirlenmesi ve sonuçların DBYBHY 2007'de geçen mevcut performans seviyeleri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır Performans analizi irdelenirken yönetmelikte tanımlanan şartlar çerçevesinde performans düzeyleri çerçevesinde karşılaştırılmıştır Bu çalışmanın ilk bölümünde konuya giriş, çalışmanın amacı, performans kavramı ve doğrusal olmayan yöntemlerin mevcut yapılar için kullanılması genel olarak anlatılmıştır İkinci ve üçüncü bölümde, genel olarak performans kavramının ve doğrusal olmayan analiz yöntemlerinden olan zaman tanım alanında hesap yönteminin 2007 yılında yürürlüğe giren ?Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007? çerçevesinde incelenmesi, betonarme yapılar için uygulanırken dikkat edilecek hususlar ve izlenecek yol hakkında geniş kapsamlı bilgi verilmektedir Yöntemler ve kavramlar detaylı bir şekilde açıklanmasından sonra, dördüncü bölümde mevcut çok katlı betonarme bir yapının yapısal olarak incelenmesi, detaylı yapısal bilgilerin verilmesi, genel olarak analizin yapılması için gerekli yapısal bilgilerin programa girilmesi ve yapısal modelin oluşturulması ayrıntılı şekilde anlatılmıştır Ayrıca analiz sonucunda taşıyıcı sistemi oluşturan elamanların hedef performans seviyelerini sağlayıp sağlayamadıkları kontrol edilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this thesis, the nonlinear performance of an existing multi-storey reinforced concrete structure in accordance with Turkish Earthquake Resistant Design Code (TERDC) 2007 Chapter 7, by assuming with Time History Method to determine the current performance levels and to compare the results Turkish Earthquake Resistant Design Code (TERDC) Performance analysis under the conditions described in this regulation were questioned within the framework of the performance levels are compared In the first part of this study introduction, purpose of study, the concept of performance for existing structures and the use of nonlinear methods in general are discussed In the second and the third section, the overall performance of the concept and methods of nonlinear time history analysis method, which came into force in 2007, Turkish Earthquake Resistant Design Code (TERDC) under investigation, to be considered when applying for reinforced concrete structures, and comprehensive information on the course are given Methods and concepts in detail after the announcement, in the fourth section, an existing multi-storey reinforced concrete building with structural review, give detailed structural information, which is generally necessary to perform the analysis structural model In addition, the structural system elements have been checked whether provide the target performance levels as a result of the analysis ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.