Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Bitlis Eren Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı

32s çekirdeğinin farklı hedef çekirdeklerle elastik saçılma tesir kesitlerinin incelenmesi

Investigation of elastic scattering cross sections with different target nuclei of 32s nucleus

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 632475 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, 32S çekirdeğinin 12C, 27Al, 40Ca, 48Ca, 48Ti, 58Ni, 63Cu, 64Ni, 76Ge, 96Mo, 100Mo gibi on bir farklı hedef çekirdek ile çeşitli enerjilerinde elastik saçılma tesir kesitleri optik model (OM) kullanılarak incelenmiştir. Bu kapsamda, optik potansiyelin reel kısmı 32S çekirdeğinin sekiz farklı yoğunluk dağılımı için double folding model (DFM) kullanılarak hesaplanmıştır. Buna ilaveten sanal potansiyel Woods-Saxon (WS) tipinde kabul edilmiştir. Teorik sonuçların hem deneysel datayla hem de birbirleriyle karşılaştırmalı bir analizi yapılmıştır. Aynı zamanda her bir yoğunluk dağılımı için reel ve sanal hacim integralleri, tesir kesitleri ve χ2/N oranları verilmiştir. Son olarak teorik sonuçlar için kullanılan potansiyel parametrelerinden her bir yoğunluk için sanal potansiyel derinliklerini veren eşitlikler elde edilmiştir.

Summary:

In this study, the elastic scattering cross-sections with eleven different target nuclei such as 12C, 27Al, 40Ca, 48Ca, 48Ti, 58Ni, 63Cu, 64Ni, 76Ge, 96Mo and 100Mo of 32S projectile have been investigated within the optical model (OM) at various energies. In this context, the real part of the optical potential has been calculated by using the double folding model (DFM) for eight different density distributions of the 32S nucleus. In addition, the imaginary potential has been accepted in Woods-Saxon (WS) type. A comparative analysis with both experimental data and each other of the theoretical results has been made. The real and imaginary volume integrals, cross-sections and χ2/N rates have been also provided for each density distribution. Finally, the equations which show the imaginary potential depths for each density have been acquired from the potential parameters used for the theoretical results.