Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı / Anorganik Kimya Bilim Dalı

3,4-diaminobenzofenondan türeyen yeni asimetrik bisimin ligandları ile Ni(II), Zn(II), Fe(III) komplekslerinin sentezi ve yapılarının incelenmesi

Synthesis and investigation of the structures of new asymmetric bisimines and their Ni(II), Zn(II), Fe(III) complexes derived from 3,4-diaminobenzophenone

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 446697 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışma kapsamında; 3,4-diaminobenzofenon' dan çıkılarak 2-hidroksi-1-naftaldehit ile bir mono imin bileşiği ve bu monoimin kullanılarak; salisilaldehid, 3-metoksi salisilaldehid ve 5-bromo salisilaldehid ile üç adet yeni asimetrik bisimin bileşiği ilk kez sentezlenmiştir. İkinci aşamada monoimin ve üç adet bisimin bileşiğinin Ni(II), Zn(II) ve Fe(III) tuzları ile reaksiyonlarından oniki adet yeni kompleks sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları elementel analiz, IR, 1H-NMR, UV-Visible ve kütle spektroskopisi yardımı ile açıklanarak molekül yapıları önerilmiştir.

Summary:

In this study three new bisimine ligands have been synthesized using in the first step 3,4-diaminobenzophenone to obtain a monoimine compound named 2-hydroxy-1-naphtaldehyde and then salicylaldehyde, 3-methoxy-salicylaldehyde and 5-bromo-salicylaldehyde have been synthesized. In the second step, 12 new complexes have been synthesized using these monoimine and bisimine compounds reacted with Ni(II), Zn(II) and Fe(III) salts. The structures of the synthesized compounds have been proposed with the aid of elemental analysis, IR, 1H-NMR, UV-VIS and MASS spectroscopic techniques. Also, antioxidant properties of ligands have been determined by CUPRAC method