Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

34 no'lu Antalya Şer'iye Sicil Defterinin transkripsiyonu ve değerlendirmesi

Transcription and assessment of Antalya Judicial Registered numbered 34

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 363395 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, 1305-1310 (M.S. 1887-1892) yıllarını kapsayan XXXIV Numaralı Antalya Şer'iye Sicil Defterinin transkripsiyonu yapılarak, dönemin idari, sosyo-kültürel ve sosyoekonomik durumuna ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Antalya'nın idari taksimatı ile teşkilatının incelendiği birinci bölümde, Osmanlı Devleti'nin yönetim yapısında Tanzimat dönemi ile ivme kazanan yapısal değişiklikler bütün açıklığıyla görülebilmektedir. Sosyal ve ekonomik yapının incelendiği ikinci bölümde, Osmanlı ailesinin Antalya örneği ele alınarak, günlük yaşamda kullanılan çeşitli eşyalar, kıyafetler ve bunların nitelikleri dikkate alınarak bir takım çıkarımlarda bulunulmaya çalışılmıştır. Söz konusu dönemde Antalya'da gayrimüslim halkın, idari ve sosyal hayatın her kademesinde rol aldığı anlaşılmaktadır. Ticaret ve zanaatla uğraşan gayrimüslimler müreffeh bir yaşam sürmektedirler. Müslüman halk ise genel olarak tarım ve hayvancılık yapmaktadır. Miras hukukuna dair uygulama örneklerinin değerlendirilmesinden anlaşıldığına göre Osmanlı Devleti ile toplumunda, sosyal dayanışma ve sosyal devlet anlayışı ideale yakın bir düzeydedir.

Summary:

In this study, the transcription of XXXIV numbered Court Records are made for evaluating the governing, socio ?cultural and socio-economical situations of the era 1305- 1310 (1887-1892 A.D) In the first part where the governmental and foundational is examined, it can be seen clearly that there are rapid changes in the governmental structures of the Ottoman State with the period of Tanzimat. In the second part where the social and economical structures have been examined, some predictions have been made due to the various materials, clothes used in daily life and their qualifications of them taking the example of Antalya of the Ottoman family in hand. During the mentioned era, it can be understood that people who are not Muslims have taken part in every phase of governmental and social life. Non Muslims who earn their life from trade or handicrafts live a wealthy life. Muslim citizens generally earn their livings from agriculture and growing animals. According to the Heritage Justice applications a social cooperation and a social state idea are at an ideal level in Ottoman State.