Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

2002

3402 Sayılı Kadastro Kanunu çerçevesinde tapuya kayıtlı taşınmazların mülkiyet hakkının tespitine ilişkin esaslar (KKMB ve KK m.15)

The Right of possession on the registered immovable properties in respect to the Cadastre Law numbered 3402

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 125147

Tezi Bul
Özet:

öz Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans tezi olarak hazırlandı. Bu tezin konusunu 3402 sayılı Kadastro Kanunu çerçevesinde tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerindeki hak sahipliği (mülkiyet hakkı) teşkil etmektedir. Çalışmamızın birinci bölümünde Osmanlı Devleti Dönemindeki tapu sicil sistemi, tapu kayıtlarının durumu, kadastro çalışmaları incelenmiş ve eski hukuktan gelme bu tapu kayıtlarının hangilerinin geçerli olduğuna değinilmiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra çıkarılan Kanunlar (özel kanunlar, Medeni Kanun ve kadastro kanunları) sonucunda bugün gelinen durum belirtilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümü tapuya kayıtlı taşınmazların 13. madde ve 15. maddeye göre kadastrosunun yapılmasıyla ilgilidir. 13. maddenin A bendine göre taşınmazın tapu sicilindeki kayıt maliki veya onun mirasçıları adına tespiti incelenmiştir. 13. maddenin B-a bendinde taşınmazda başkası zilyet ise ve hak sahipleri bu zilyetliğe muvafakat ediyorlarsa veya 13. maddenin B-b bendine göre zilyet sicil (tapu) dışı bir işleme (sözleşmeye) dayanarak taşınmazda malik sıfatıyla, aralıksız, davasız, on yıl süreyle fiili hakimiyet kurmuşsa veya 13. maddenin B-c bendine göre malikin ölmüş olması, gaip olması ya da kim olduğunun tapu sicilinden anlaşılamaması hallerinden biri gerçekleşmiş ve zilyet taşınmazda malik sıfatıyla, aralıksız, davasız, yirmi yıl süreyle fiili hakimiyet kurmuşsa; taşınmazın zilyet adına tespit edilmesi incelenmiştir. Çalışmada 15. maddenin 1. fıkrasında belirtilen taşınmazın sicil (tapu) dışı paylaştırmaya (taksime) göre taşınmazda zilyet olan kayıt maliki veya mirasçıları adına tespit edilmesi; 2. fıkra gereğince taşınmazın bir kısmının ya da belirli bir payının zilyet adına, 13. maddede belirtilen koşullar gereğince, tespit edilmesi; 3. fıkra gereğince elbirliğiyle malik olan mirasçılar arasında miras payının devri sözleşmesine bağlı olarak, taşınmaz üzerinde miras payını devralan zilyet adına tespit edilmesi, araştırılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde kadastro çalışmalarının mülkiyet hakkının kazanılmasına etkisi bakımından kazanma ve hüküm doğurma anlarına değinildikten sonra, kadastro tutanaklarının kesinleşme süreci ve hak düşürücü süre incelenmiştir. in

Summary:

ABSTRACT This study is prepared at the Institute of Social Sciences of the University of Istanbul as an LLM thesis. The subject of this thesis is constituted by the right of possession on the registered immovable properties in respect to the Cadastre Law numbered 3402. In the first chapter of the study; the applied system of land registry, the situation of the land registrations and studies of cadastre in Ottoman Empire are examined; and also which land registrations are valid that depending on the Ottoman Law, are discussed. The nowadays circumstances of the issue, which is caused by made Laws (the Private Law, the Civil Law, the Cadastre Law) that after the foundation of Turkish Republic is explained. The second chapter of the study is dealing with making cadastre of registered immovable properties that land-registered according to 13th and 15th articles of the Cadastre Law numbered 3402. The registration on the name of proprietor depending on the landed-property and the registration on the name of proprietor's heirs issues are examined accordingly with the clause (A) of 13th article. In the clause (B) of 13th article; according to the subclause (a), if another person is possessor on the registered immovable property and proprietor or its heirs gives consent to this possessor or according to the subclause (b), if the possessor that is depended on an excluded register transaction have dominated being de fecto on the landed-property with being proprietor, not pausing, without legal action for ten years or according to the subclause (c), if the proprietor was died, either he has disappeared or who the proprietor is not determined clearly in the propert-register and the possessor has dominated being de fecto, not pausing, without legal action for twenty years; surveying of landed property for possessor is searched. In the study, making cadastral survey of an area for registered proprietor who is possessor on the landed- property or the heirs according to sharing of excluded register that is made clear in the first paragraph of the 15th article; the making cadastral survey of an area either a part of landed-property or a determined share of the landed-property for possessor that is necessary for the second paragraph of 15* (it's the necessity to provide the conditions which is determined in the clause (B) of 13th article); the making cadastral survey of an area for possessor who acquire the share of the inheritance on landed- property that depend on contract of conveyeneing share of inheritance between the heirs who proprietor or estates in copercenory accordingly with the third paragraph of 15th, are searched. At the last chapter the times of creating adjudication and acquiring that dealing with the effect of the surveys of cadastral on acquiring the right of property are searched and also the validity process of the minutes of the cadastre and the right for nullity process are discussed. IV