Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı / Medeni Hukuk Bilim Dalı

3402 Sayılı Kadastro Kanunu'na göre mülkiyet hakkının tespitine ilişkin esaslar

Bases of determination of property right according to Cadastre Law (3402)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 261640 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkının tespiti, kadastro faaliyetinin en temel fonksiyonlarından birisidir. Bu konu 3402 sayılı Kadastro Kanununun dördüncü bölümünde, Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar başlığı altında düzenlenmiştir. Medeni Kanunun yürürlüğünden önce var olan harici satışların ve harici paylaştırmaların Medeni Kanunun yürürlüğünden sonra da devam etmesi, tapu sicillerindeki hak durumu ile gerçek hak durumu arasında farklılıklar oluşmasına neden olmuştur. Bu fiili durum, ülkemizde kadastro faaliyetlerinin tamamlanamamış olması sebebiyle de oldukça yaygınlaşmıştır. Bu duruma son vermek amacıyla KK. m. 13 ve 15 hükümleri, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği, taksim ve kısmı iktisap gibi kurumlara yer vererek tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkının tespitini ve fiili durumun hukukileşmesini sağlamıştır. Ancak Kadastro Kanununda getirilen bu düzenlemeler, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin resmi şekilde yapılacağına dair Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu hükümleriyle çelişmektedir. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmak, harici satışların dürüstlük kuralı çerçevesinde değerlendirilmesiyle mümkün olacaktır.Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar bakımından ise, Medeni Kanunumuz özel mülkiyete tabi taşınmazların tapu siciline kaydedilmesi zorunluluğunu getirmesine rağmen, hala çok sayıda taşınmazın tapuya kaydı yapılmamıştır. KK. m. 14 ve 15 hükümleri, tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar hakkında kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği, taksim ve kısmi iktisap kurumlarına yer vererek bu taşınmazların hukuki durumlarının tespitini ve tapuya kaydedilmelerini sağlamıştır. Böylece, kadastronun temel amaçları arasında yer alan tapu sicilinin kurulması da sağlanmış olacaktır. Bu hükümler kural olarak kadastro çalışma alanlarında uygulanmakla birlikte, KK. m. 33/3 hükmü gereğince, KK. m. 14 ve 15 hükümlerinin uygulama alanı henüz kadastrosuna başlanılmamış veya kadastrosu tamamlanmamış yerler olarak belirlenmiştir. Son olarak, KK. m. 17'de düzenlenen imar ve ihya eden zilyet adına tespitin koşulları ortaya konulmuştur.

Summary:

Determination of property right of immovables is one of the basic functions of cadastre activities. This issue is enacted in the fourth section of Cadastre Law (3402) called ?bases of determination of property right?. Continuing of external partitions and external sales -that are exist before the effective date of Civil Code- after the effective date of Civil Code cause to arise differences between right situations in the land registries and right situations in real life. In our country cadastre activities haven?t been completed yet. This situation causes two notices for the same immovable in the land register without any external sale. Cadastre Law article 13 and 15 ensure the property right and provide legal status to the actual circumstances of the immovables that have been already registered to the land register by regulating acquisitive prescription of possession, partition and partial acquisition. However, this provision is contrary to the Civil Code?s and Code of Obligations?s rules that provide a formal contract for the abalienation of immovable property. This problem will be brought to light by the principle of honesty and the principle of not to act in a contradictory way that are regulated in Civil Code.Despite the fact that immovables subject to private property have to be registered to the land registry according to Civil Code, plenty of immovables haven?t been registered to the land registry yet. Cadastre Law articles 14 and 15 guarentees legal status and registering of immovables that haven?t been registered to the land registry by regulating acquisitive prescription of possession, partition and partial acquisition. Thereby, the land register that is one of the basic purposes of cadastre will be done. Fields of application of the articles 14 and 15 -that gained general status according to article 33/3- are the lands cadastre haven?t been started or completed yet. Thus, the rules of Civil Code that are contrary to these rules can be applied to the areas except those ones. Finally, Cadastre Law article 17 regulates the conditions of determination for the possessor who build up and recreate the land.