Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

3,5 difenil ditiyeno[3,2-b;2'3'-d]tiyofen-s,s-dioksit bileşiğinin ve kopolimerlerinin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi

Synthes of 3,5-diphenyl dithieno [3,2 b;2?3?-d]thiophene-s,s-dioxide and its copolymer and investigation of their properties

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 251826 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada potansiyel olarak organic ışık yayan diyotlar teknolojisinde kullanılabilecek yeni materyallerin sentezi gerçekleştirilmiştir. Materyal kimyası açısından son derece önemli olan Ditiyenotiyofen (DTT) bileşiğinin C3 ve C5 pozisyonlarından fenil grupları ile fonksiyonlandırılmış türevi grubumuz tarafından geliştirilen yöntemle sentez edilerek, floresan ve aynı zamanda iletken polimer elde etme amacıyla floren monomeri ile Suzuki kenetlenme reaksiyonu kullanılarak değişik DTT/Floren oranına sahip floresans konjuge polimer sentezlenmiştir. Elde edilen kopolimerlerin floresan emisyonları DTT miktarı artışıyla kırmızı bölgeye doğru, dolayısıyla daha düşük enerjili bölgeye kaydırmaktadır.

Summary:

In this study; New materials which can potentially used in Organic Light Emitting Diodes (OLEDs) Technology were synthesized. Dithienothiophenes functionalized with phenyl at C3 and C5 positions were synthesized applying the method developed by our research group. The S,S-dioxide derivative was obtained by oxidizing the ?S? atom in the middle thiophene ring to make the compound fluorescent. Novel copolymers of DPhDTT-S,S-dioxide with fluorene in different ratios were synthesized by Suzuki Cross Coupling method in the purpose of obtaining both florescent and conductive polymer. As the amount of DTT was icreased in flourene polymer, which emits blue light, a shift to the low energy region, that is the red region, was observed. With this study, DTT- Fluoren copolymers were prepared for the first time