Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

360 derece performans değerlendirme sistemi ve bir işletmedeki inceleme

360 degree performance evaluation systems and the study of a business enterprise

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 205866 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Performans yönetimi sistemleri, çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda etkinve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak araçların ve yaklaşımların geliştirilmesinive uygulanmasını içerir. Son yıllarda, İş Kanunu'ndaki değişikliklerle birlikteperformans yönetimi sistemleri, şirketlerin gündeminde yeniden yer bulmaya başladı.Yasal değişikliklerle şirketler, çalışanlarının performanslarını yakından takip etmeyeve değerlendirmeye yönelik sistemler kurma arayışı içine girdiler.Günümüzde farklı organizasyonlar tarafından da uygulanmakta olan en yaygınperformans değerlendirme sistemi, 360 Derece Performans Değerlendirmesistemidir. 360 Derece Performans Değerlendirme sistemi, bir çalışanın sahip olmasıbeklenen yetkinliklerin, astları, üstleri, iş arkadaşları ve müşterileri gibi birden fazladeğerlendirme grubu tarafından değerlendirilmesini içerir. 360 Derece PerformansDeğerlendirme, organizasyonda formel olarak kullanılan bireysel performansdeğerlendirme sisteminin yerine geçen bir sistem değil, aksine bu sistemintamamlayıcısı niteliğindedir.Bu çalışmada; performans değerlendirmeden bahsedilmiş, 360 DerecePerformans Değerlendirme sistemi tanıtılmıştır. Bu sistemin mağazalar zincirinin birişletmesindeki uygulaması araştırılarak, çalışanın performansının ölçülmesindekietkileri ortaya konulmuştur.

Summary:

Performance management systems involve the development and application oftools and methods of approaches that enable the employees to work efficiently andproductively in accordance with the goals of the company. In recent years, due to thechanges in the Employment Act, performance management systems have begun toreappear in the agendas of corporations. With the legal changes, corporations havebegun to seek ways to set up systems to monitor and evaluate staff performance.Today the most common performance evaluation method, which is also widelyused by various organizations, is 360 degree performance evaluation method. 360degree performance evaluation method involves the evaluation of the qualificationsthat an employee is supposed to have by a number of evaluation groups such as hissubs, superiors, peers and customers. 360 degree performance evaluation is not asubstitute for a formal individual performance evaluation system, rather it is asupplementary instrument for this system.In this study, performance evaluation has been cited and 360 degreeperformance evaluation system has been introduced. The system?s application in achain store has been investigated and its effects on measuring employeeperformance have been displayed.