Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Ortodonti Anabilim Dalı

3D bimetrik maksiller distalizasyon arkları ile servikal headgearin dentofasiyal yapılar üzerine etkilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Evaluation of 3D bimetric maxillary distalizing arches and servical headgears as per their effects on dentofacial structures

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 123829 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

3D Bimetrik Maksiller Distalizasyon Arkları İle Servikal Headgear'in Dentofasiyal Yapılar Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Çalışmamızın amacı, Angle sınıf II molar ilişkiye, iskeletsel sınıf I veya sınıf II malokluzyona ve düzgün mandibuler dental arka sahip bireylerde üst birinci molar distalizasyonu için ağız içi kuvvet uygulayan bir yöntem olan 3D bimetrik maksiller distalizasyon sistemi ile, ağız dışı kuvvet uygulayan bir yöntem olan servikal headgearlerin dentofasiyal yapılar üzerine etkilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir Çalışmamızın bir diğer amacı da, 3D bimetrik maksiller distalizasyon sistemi ile tedavi edilen bireylerde ful bantlanmış ve braketlenmiş mandibuler dental arkın sistem içinde uygulanan sınıf II elastiklere ne ölçüde ankraj sağlayabildiğinin değerlendirilmesidir Bu amaçla, 21 bireye 3D bimetrik maksiller distalizasyon arkları, 18 bireye ise servikal headgear uygulanmıştır 3D bimetrik maksiller distalizasyon sistemi ile tedavi gören bireylerde sınıf II molar ilişkinin sınıf I molar ilişkiye taşınma süresi 3 4 ay, servikal headgear ile tedavi gören bireylerde ise 10 2 aydır Servikal headgear grubunun tedavi süresinin uzun olması nedeniyle, bu gruba dahil olan bireylerin sonuçları Anabilim Dalımız arşivinden seçilen, servikal headgear grubundakine benzer dişsel, iskeletsel özelliklere ve benzer gelişim kriterlerine sahip 17 bireyden oluşan kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır Kontrol grubunun kontrol süresi 12 5 aydır Servikal headgear grubunda, dış kolları uzun ve açılandırılmamış yüz arkları ile 450-600 gram arasında kuvvet günde ortalama 14-18 saat süre ile uygulanmıştır Lateral sefalometrik filmlerde iskeletsel yapı, dentoalveolar yapı ve yumuşak doku profiline ait 12 açısal, 32 boyutsal, 2 orantısal ölçüm yapılmıştır Çalışmada, her iki yöntem ile de benzer miktarda üst birinci molar distalizasyonu elde edilmiştir Sınıf I molar ilişkiye, servikal headgear grubunda üst birinci molar distalizasyonu ile, 3D bimetrik maksiller distalizasyon grubunda ise hem üst birinci molar distalizasyonu, hem de alt birinci molar mesializasyonu ile ulaşılmıştır Her iki yöntemde de, üst birinci molar dişler benzer miktarda distale devrilmişlerdir 138 Her iki yöntemin de üst çenenin ileri yön gelişimi üzerinde etkili olduğu, ancak servikal headgear grubunda bu etkinin daha fazla olduğu izlenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Evaluation Of 3D Bimetric Maxillary Distalizing Arches and Cervical Headgears As Per Their Effects On Dentofacial Structures The purpose of our study was to evaluate the effects of 3D bimetric maxillary distalizing system which is an intraoral molar distalization technique and cervical headgear which is an extraoral distalization technique on dentofacial structures of cases with Angle class II molar relationship, skeletal class I or class II malocclusion and well aligned mandibular dental arches Another purpose of the study was to determine the effectiveness of the fully bonded and banded mandibular dental arches in increasing the anchorage of the mandibular dental arch for the intermaxillary class II elastics used in the 3D bimetric maxillary distalization group In the study, 21 individuals were treated with 3D bimetric maxillary distalizing arches and 18 individuals were treated with cervical headgears The periods for moving molars from class II relationship into class I relationship for 3D bimetric maxillary distalization and cervical headgear groups were 3 4 months and 10 2 months, respectively As the treatment period is longer in the cervical headgear group, the results of this group were compared with the control group from the archive of our department composed of 17 individuals carrying similar dental, skeletal and growth characteristics with the cervical headgear group The average control period of the control group was 12 5 months A force of 450-600 grams was adjusted on the cervical headgears with long and unangled facebows and the patients were asked to wear their cervical headgears 14-18 hours per day In order to define the similarities and differences between effects of 3D bimetric maxillary distalizing and cervical headgear groups, 12 angular, 32 linear and 2 proportional parameters related with skeletal structures, dentoalveolar structures and soft tissue profile have been measured on the lateral cephalometric radiographs A significant amount of maxillary molar distalization was achieved with both techniques Class I molar relationship was achieved with pure upper first molar distalization in the cervical headgear group, while it was achieved with both upper first molar distalization and lower first molar mesialization in the 3D bimetric maxillary distalization group It is observed that, the distal tipping of the upper first molars was similar in both groups 140 It has been observed that, both techniques are effective on the sagittal growth of the maxilla, but this effect is more significant in the cervical headgear group Although no change was observed at the mandibular plane angle in the 3D bimetric maxillary distalization group, a significant increase was observed at the mandibular plane angle in the cervical headgear group ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.