Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

3D-fe model field-calibration and rating studies on existing R/C buildings

Betonarme binaların üç boyutlu modellerinin deneysel kalibrasyonu ve değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 180898 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT3D-FE MODEL FIELD-CALIBRATION AND RATING STUDIES ONEXISTING R/C BUILDINGSDemirok, EmelM.Sc., Department of Civil EngineeringSupervisor: Assist. Prof. Dr. Ahmet TürerApril 2006, 147 pagesDynamic instrumentation and a series of ambient vibration tests were performed ona four storey strengthened R/C building within the scope of this study. Traffic loadand wind load were accepted as natural dynamic loads and the vibrations wererecorded by sensitive accelerometers. For that study, 12 uniaxial, 1 triaxialaccelerometers and a 15 channel data logger system were used.Four sets of dynamic measurements were recorded over a period of 6 months.Recorded readings were analyzed using UPC, PC, and CVA algorithms and Artemissoftware. The natural frequencies, mode shapes of the tested building weredetermined. The experimental results were compared against each other. A 3D-FEmodel of the building was prepared and analytical results were also comparedagainst the experimental results. The calibration (updating) of the analytical modelwas carried out using the experimentally obtained mode shapes and frequencies.The results of the study indicate that first few mode shapes and frequencies of thebuilding can be obtained successfully within zero to 10 Hz range using ambientmonitoring. Field calibrated FE models can effectively simulate the firsttranslational and torsional modes of the building. Calibration studies indicate that theupper floor is more flexible than the nominal model and there are weaknessesbetween the shear wall and roof slab connections.Keywords: ambient vibration measurement, calibration, natural frequencies, modeshape

Summary:

ÖZBETONARME BİNALARIN ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİN DENEYSELKALİBRASYONU VE DEĞERLENDİRİLMESİDemirok, EmelYüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Y. Doç. Dr. Ahmet TürerNisan 2006, 147 sayfaBu çalışma kapsamında dört katlı betonarme bir bina üzerinde dinamik yerleştirmeve bir dizi doğal titreşim testi yapılmıştır. Trafik yükü ve rüzgar yükü doğal dinamikyükler olarak kabul edilmiş ve çok hassas aletler tarafından yapının yaptığısalınımlar kaydedilmiştir. Bu çalışma için 12 adet akselerometre, 1 adet üç eksenliakselerometre ve 15 kanallı veri toplama sistemi kullanılmıştır.Dört adet dinamik ölçüm altı aylık zaman diliminde kaydedilmiştir. Kaydedilenokumalar üç farklı algoritma kullanılarak analiz edilmiştir. Test edilen binanın doğalfrekansları, mod şekilleri tespit edilmiştir. Deneysel sonuçlar birbirleriylekarşılaştırılmıştır. Binanın üç boyutlu sonlu eleman modeli yaratılmış ve analizsonuçları deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Analitik modelin kalibrasyonu,deneysel olarak elde edilen mod şekilleri ve frekanslar kullanılarak yapılmıştır.Bu çalışmanın sonuçları, binanın ilk bir kaç mod şeklinin ve frekansının 0 ile 10Hz'lük frekans aralığı için doğal titreşim izlemesi kullanılarak başarılı bir şeklidesaptanacağını göstermektedir. Deneysel olarak kalibre edilmiş olan sonlu elemanmodeli etkili bir şekilde binanın ilk eğilme ve burulma modlarını taklitedebilmektedir. Kalibrasyon çalışması üst katın nominal modeldekinden daha sünekolduğunu ve perde duvarlar ile çatı döşemesi arasındaki bağlantılarda zayıflıklarolduğunu göstermiştir.Anahtar Kelimeler: Doğal titreşim testi, kalibrasyon, doğal frekanslar, mod şekli