Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Mühendisliği Bölümü / Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

3D modeling of salt related structures in the friesland platform, The Netherlands

Hollanda, friesland platformundaki tuz yapılarının 3 boyutlu modellemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268807 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Southern North Sea Basin is one of the mature hydrocarbon basins in NW Europe andis shaped by a number of phases of tectonic deformations during the Phanerozoic. Inaddition, mobilization and halokinesis of thick Permian Zechstein Salt has enhancedand contributed to the deformation of the region since Triassic, which furthercomplicated the geology of the region. The Friesland Platform, which is a stableplatform area located in northern Netherlands, experienced the main deformationphases that Europe has been endured together with the deformation of PermianZechstein salt.In this study a computer based 3D modeling has been carried out within the FrieslandPlatform with the use of 3D seismic and borehole data in order to delineate structuralelements and geological development of the area with special emphasis on the salttectonic deformation.The model was constructed by picking key horizons and major faults from the seismicsections in time domain and then migrated into depth domain. The stratigraphy of thearea is correlated with horizons by well-seismic matching.The model includes major structures and seismostratigraphic units of Permian torecent, revealing salt and salt induced structures formed during the periods of activesalt movements. Thick Zechstein salt layers deposited in N-S-oriented grabens and halfgrabens of South Permian Basin acted as the primary control for the location of saltdiapirs and are reflected on the overburden without a direct continuation (unlinked) ofthe basement faults into the overburden. The mapped N-S oriented salt-cored anticlineand a convergent conjugate transfer zone between a pair of segmented normal growthfaults at the crest of the anticline are controlled by the ascent of the Zechstein salt.

Summary:

Güney Kuzey Denizi havzası, kuzeybatı Avrupa'da bulunan ve çeşitli Fanerozoiktektonik deformasyonlarla şekillenmiş hidrokarbon havzalarından birisidir. Buna ekolarak Permiyen Zecshstein tuzunun Trias'la başlayan hareketlenmesi ve halokinesi ilebölgedeki deformasyon daha da karmaşık bir hal almıştır. Friesland Platformu, kuzeyHollanda'da sabit bir platform olarak Avrupa'nın tuz deformasyonu dahilinde, bu anadeformasyon fazlarından etkilenmiştir.Bölgede 3 boyutlu sismik ve kuyu verileri kullanılarak bilgisayar tabanlı 3 boyutlumodelleme yapılması ve tuz deformasyonu başta olmak üzere bölgenin jeolojikgeçmişinin yorumlanması amaçlanmıştır.Model fay ve stratigrafik katmanların zaman tabanlı sismik kesitlerde yorumlanması vezamandaki modelin derinliğe göçü ile oluşturulmuştur. Bölgenin stratigrafisininsismiklerle korelasyonu kuyu verisi ile yapılmıştır.Model ana jeolojik yapılar ve sismik stratigrafik birimleri içermektedir. Böylece tuz vetuz ilişkili yapıları ortaya koyarak bölgenin Permiyen'den günümüze kadar olan aktiftuz deformasyonu ortaya çıkartılmıştır. Kalın Zechstein tuz tabakası Güney PermiyenHavzası'nda, kuzey-güney uzanımlı graben ve yarı-graben yapılarının üzerinedepolanmıştır. Bu graben yapıları tuz domlarının aynı şekilde kuzey güney yönündeoluşmasını da tetiklemiştir. Çekirdeğinde tuz bulunan kuzey-güney uzanımlı antiklinalile yöndeşik transfer zonu, tuz hareketiyle kontrol edilmiştir. Bu durum doğrudan birbağlantı olmamasına rağmen, taban faylarının, yüzeysel yapıların yönelimini kontrolettiğini ortaya çıkarmıştır.