Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyofizik Anabilim Dalı

3g cep telefonlarından yayılan elektromanyetik radyasyonun akut ve kronik uygulamasının uyumsuzluk negativitesine etkisi ve mekanizması

The effect and mechanism of acute and chronic application of electromagnetic radiation from 3g mobile phones on mismatch negativity

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 496963 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günlük yaşantımızda daha çok sayıda elektromanyetik radyasyon (EMR) yayan cihazlar kullanılmaktadır. Cep telefonlarının beyindeki elektriksel aktiviteleri etkileyebileceği iddia edilmiştir. Ayrıca 2100 MHz EMR'nin sıçan uyumsuzluk negativitesi (MMN) üzerine etkisini araştıran hiçbir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bilgiler ışığında, çalışmamızda 2100 MHz EMR'nin akut ve kronik uygulanmasının sıçan MMN bileşeni üzerine etkisi, biyokimyasal ve histolojik parametrelere ek olarak NMDA ve AMPA reseptörlerinin ekspresyonları ve astrogliosis karşılaştırılarak aydınlatılmaya çalışılmıştır. Her grupta 20 sıçan olan 1 haftalık; kafes kontrol (K1), sham (S1), EMR (E1) ve 10 haftalık; kafes kontrol (K10), sham (S10) EMR (E10) grupları oluşturulmuştur. Elektro manyetik alan grupları pleksiglas tüplerde günde 2 saat 2100 MHz EMR ile, sham grupları pleksiglas tüplerde EMR olmadan bekletilmişlerdir. Deney sonunda MMN'ler kaydedildikten sonra beyin dokuları çıkarılmıştır. AMPA reseptörü proteininin E1 grubunda K1 ve S1 gruplarına göre anlamlı derecede düşük ve E10 grubunda S10 grubuna göre anlamı derecede yüksek olduğu görülmüştür. Glial fibriller asidik proteinin (GFAP) E1 grubunda K1 ve S1 gruplarına göre anlamlı derecede yüksek ve E10 grubunda S10 grubuna göre anlamlı derecede düşük olduğu belirlenmiştir. Uyumsuzluk negativitesi ve olaya ilişkin potansiyel (OİP) genliklerinin E1 grubunda K1 ve S1 gruplarına göre düşük, E10 grubunda S10 grubuna göre yüksek olduğu gözlenmiştir. Ayrıca OİP delta ve teta güç spektrumlarının E1 grubunda K1 grubuna göre düşük, delta ve beta güç spektrumlarının E10 grubunda S10 grubuna göre yüksek olduğu izlenmiştir. Ek olarak OİP alfa koherensinin E1 grubunda K1 grubuna göre düşük, alfa ve teta koherenslerinin E10 grubunda S10 grubuna göre yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak çalışmamızda, EMR'nin süreye bağlı olarak farklı etkiler gösterebileceğini ve kısa süreli uygulanması durumunda GluR2 proteinini azalttığı, GFAP proteinini artırdığı ve MMN genliklerini, güç spektrumunu ve koherensi azalttığı, uzun süreli uygulanmasında ise tam tersi etki oluşturduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik Radyasyon, TBARS, GFAP, Glutamat Reseptörü, Uyumsuzluk Negativitesi.

Summary:

With the development of technology, more electromagnetic field (EMF) emitting devices are used in our daily life. It has been claimed that mobile phones may affect the electrical activities of the brain. Furthermore, no studies investigating the effect of 2100 MHz EMF on rat MMN were found. So, in our study we have investigated the effects of acute and chronic administration of 2100 MHz EMF on rat MMN by biochemical (TBARS, 4HNE) and histological (TEM) parameters in addition to the expression of NMDA and AMPA receptors and astrogliosis. One week; cage control (K1), sham (S1), EMF (E1) and 10 weeks; cage control (K10), sham (S10) and EMF (E10) groups (20 rats per group) were used. The electromagnetic field groups were kept in carousels with 2100 MHz EMF for 2 hours per day and sham groups were kept in carousels without EMF. At the end of the experiment, the brain tissues were collected after the MMNs were recorded. The AMPA receptor protein was observed to be significantly lower in the E1 group than K1 and S1 groups and higher in the E10 group than S10 group. Glial fibrillary acidic protein (GFAP) was found to be significantly higher in the E1 group than K1 and S1 groups and lower in the E10 group than S10 group. Mismatch negativity and ERP amplitudes were detected to be lower in the E1 group than K1 and S1 groups and higher in the E10 group than S10 group. In addition, the ERP delta and theta power spectra were lower in the E1 group than the K1 group and the delta and beta power spectra were higher in the E10 group than in the S10 group. Also, it was observed that ERP alpha coherence in E1 group was lower than K1 group, and alpha and theta coherences in E10 group were higher than S10 group. In conclusion, our study showed that EMF may have different effects depending on the duration. When it is administered for a short time, it increases GFAP protein and decreases GluR2 protein, MMN amplitude, power spectrum and coherence and when it is administered for a long time it has just the opposite effects. Key Words: Electromagnetic Field, TBARS, GFAP, Glutamate Receptor, Mismatch Negativity.