Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı

2005

3PL firmalarının arz zinciri içindeki yeri ve pazarlama yaklaşımları

The position of 3PL firms inside the supply Chain and their marketing approaches

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 166621

Tezi Bul
Özet:

3PL FİRMALARININ ARZ ZİNCİRİ İÇİNDEKİ YERİ VE PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI ÖZET Özellikle son yıllarda, firmalar kendi temel ürünlerinin en iyi ve verimli şekilde üretimine yoğunlaşmayı tercih etmektedirler. Bu firmalar ana rekabet alanları dışında kalan faaliyetleri için dış kaynak kullanımı yolunu izlemektedirler. En fazla dış kaynak kullanılan hizmet alam ise ürünlerin nakliyesi olmaktadır. Bu konuda hizmet veren firmalar, birkaç yıl öncesine kadar yalnızca ürünlerin taşınması hizmetini sağlayan geleneksel nakliye firması olmaktan öteye gidemezken, günümüzde firmaların taşımacılık, stok, katma değer yaratan hizmetler, bilgi hizmetleri, tedarik zmcMnin yeniden dizayn edilmesi gibi lojistikle ilgili her türlü ihtiyaçlarım karşılama çabası içinde olan Üçüncü Parti Lojistik (3PL) firmaları haline gelmişlerdir. Son yıllarda iyice yaygınlaşan 3PL terimi, artık lojistik hizmeti veren hemen hemen tüm firmalar tarafından kullanılmaktadır. Bu firmalardan hangileri gerçekten 3 PL firmalarıdır? Lojistik hizmeti veren firmalar hangi lojistik dallarında yoğunlaşmaktadırlar? Arz Zinciri Yaklaşımı açısından ele alındığında 3PL firmalarının konumu nedir? 3PL firmaları kendi içinde farklı tabakalara ayrılabilir mi? 3 PL firmalarının pazarlama yaklaşımları nasıldır? Müşteriler hangi ihtiyaçları için 3PL firmalarım tercih etmektedirler? Verdikleri hizmetler itibarıyla Türkiye'deki 3PL firmaları, dünya ile kıyaslandığında hangi konumdadırlar? Bu çalışma yukarıda belirtilen sorulara yanıt bulmak amacıyla hazırlanmıştır. Özellikle Türkiye'deki 3PL firmaları ele alınmış ve sonuçlara bu firmalardan elde edilen bilgiler ve yazın araştırmasının birlikte ele alınması ile ulaşılmıştır. Umarım, bu tez çalışması okuyucuların 3PL konusundaki bilgi düzeylerine ve algılamalarına katkıda bulunur. ıx

Summary:

THE POSITION OF 3PL FIRMS INSIDE THE SUPPLY CHAIN AND THEIR MARKETING APPROACHES ABSTRACT In last years, the firms have become to focus on better and efficient production of their core products. These firms outsource parts of their activities that are not considered as their core competence. The service that has mostly been outsourced is transportation of goods. Until a few years ago, the firms in this branch were not more than "traditional transportation firms" who only gives the service of transportation of goods. Nowadays, these firms started to act as Third Party Logistics (3PL) providers who try to compensate all logistics activities of their customers like transportation, warehouse facilities, value added services, information systems services and restructuring of supply chains. The "3 PL" term is very popular today and almost all logistics firms started to use this term. Which ones of these firms are really 3 PL firms? In which logistics branches are 3PL firms condensing their services? What is the position of 3PL firms according to Supply Chain Approach? Can 3PL firms be divided into segments? What kinds of services do 3PL customers look for in a 3PL firm? How is the marketing approach of 3 PL firms? In respect of the services given, what is the position of 3PL firms in Turkey according to the world? This thesis was prepared in order to find answers to the questions above. Especially Turkish 3PL firms were analyzed and the results were reached by taking both these analysis' results and literature survey findings into account. Hopefully, this paper will give the reader a better understanding and knowledge of the 3PL market. x