Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı

4-7 yaş arasındaki kekemeliği olan çocukların anlamsız sözcük tekrarı becerilerinin kekemeliği olmayan çocuklarla karşılaştırılması

A comparison of nonword repetition skills of children who do and do not stutter

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 497866 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma kekemeliği olan ve olmayan çocukların anlamsız sözcük tekrarlama performanslarını değerlendirerek fonolojik bellek becerilerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Bunun yanı sıra, kekemeliği olan çocukların anlamsız sözcükleri tekrarlarken yaptıkları takılmaların anlamsız sözcüklerin hece sayısına göre farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir. Çalışmanın bir diğer amacı ise, kekemeliği olan çocukların doğal konuşma sırasındaki takılma sıklıkları ile anlamsız sözcükleri tekrarlamadaki genel performansları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, yaşları 4 ile 7 arasında değişen 12 kekemeliği olan çocuk ve 12 kekemeliği olmayan çocuk oluşturmaktadır. Kekemeliği olan ve olmayan grup yaş ve cinsiyet faktörlerine göre eşleştirilmiştir. Çalışma grubu oluşturulurken; çocukların herhangi bir dil bozukluğunun bulunmaması, fonetik envanterlerinin tam olması, herhangi bir işitme problemlerinin bulunmaması, herhangi bir nörolojik ya da psikiyatrik tanılarının bulunmaması, ailelerin gönüllü katılımı kabul etmeleri göz önünde bulundurulmuştur. Kekemeliği olan ve olmayan çocukların fonolojik bellek becerilerini değerlendirmek amacıyla Anlamsız Sözcük Tekrarı Testi (ASTT) uygulanmıştır. Çocukların ASTT?deki performansları iki farklı şekilde puanlandırılmıştır. Her iki grup için yapılan doğru-yanlış puanlamasında, ASTT?deki sözcükleri doğru tekrar edip etmemelerine göre puan verilmiştir. Sadece kekemeliği olan grup için yapılan akıcı-akıcısızlık puanlamasında ise sözcükleri tekrar ederken takılıp takılmamalarına göre puan verilmiştir. Araştırmanın bulguları, kekemeliği olan çocukların ASTT?de gösterdikleri performansın kekemeliği olmayan çocuklardan anlamlı derecede farklı olmadığını göstermektedir. Diğer bir deyişle, kekemeliği olan çocukların fonolojik bellek becerilerinin kekemeliği olmayan çocuklardan farklı olmadığı bulunmuştur. Ayrıca kekemeliği olmayan çocukların anlamsız sözcükleri tekrar ederken yaptıkları takılmaların sayısında ASTT?deki sözcüklerin hece sayısına göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Son olarak kekemeliği olan çocukların doğal konuşma örneklerindeki takılma sıklıkları ile ASTT?de gösterdikleri performans arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Summary:

One aim of this study was to compare the phonological working memory skills of children who do and do not stutter based on their nonword repetition performances. In addition, the correlation between the disfluencies the children exhibited while repeating the non words and the number of syllables the nonwords contained was examined. Another aim of the study was to study the relationship between stuttering frequency of stuttering children obtained from a spontaneous sample with their nonword repetition performances. The study group consisted of 12 children who stuttered and 12 children who did not between the ages of 4-8. The two groups were matched in age and gender. Other criteria in choosing the groups were that that they did not have any language, hearing, neurological or psychiatric problems and that they had complete phonetic inventories. The consent of the families for their children to take part in the study was obtained. To assess the phonological working memory of children who do and do not stutter The Turkish Nonword Repetition Test was administered. Both groups obtained an accuracy score from the test. The performances of the stuttering group was also judged as fluent and dysfluent. The results did not indicate significant differences between the performances of children who stutter and do not stutter on the Turkish Nonword Repetition Test. Likewise, the fluency of children who stutter on the nonword repetition task did not significantly decrease as the number of syllables of the nonwords increased. Finally, the results showed no significant relationship between the stuttering frequency of children who stutter and their performance on The Turkish Nonword Repetition Test.