Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

4'-formilbenzo-15-crown-5 türevlerinin ve komplekslerinin sentezi

The synthesis of 4'-formilbenzo-15-crown-5 derivatives and their complexes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 213807 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, öncelikle salisilaldehit, 2-hidroksi-3-metoksibenzaldehit, 2-hidroksi-5- metoksibenzaldehit ve 2-hidroksi-1-naftaldehit ile hidrazin hidratın (1 : 1) kondenzasyonundan mono-Schiff bazları (4-7) elde edildi. Üzerinde primer amin grubu bulunduran bu bileşikler (4-7) ile 4'-formilbenzo-15-taç-5'in kondenzasyonundan simetrik olmayan bis-Schiff bazları sentezlendi (8-11). Taç eter içeren bu bis-Schiff bazlarının sodyum perklorat (NaClO4) ile reaksiyonundan taç eter-sodyum kompleksleri (8a-11a) hazırlandı. Ayrıca simetrik olmayan ligandların (8-11), Ni(CH3COO)2.4H2O ile reaksiyonundan nikel kompleksleri (8b, 10b ve 11b), Zn(CH3COO)2.2H2O ile reaksiyonundan ise çinko kompleksi (8c) elde edildi. Sentezlenen mono-Schiff bazları (4-7), simetrik olmayan bis-Schiff bazı ligandları (8-11), ve komplekslerinin (8a-11a, 8b, 10b, 11b, 8c) yapıları; element analizi, IR, UV, 1H-, 13C-NMR ve MS spektrum verilerinden faydalanılarak aydınlatıldı. Anahtar Kelimeler: Simetrik olmayan Schiff bazları, crown eterler, izomeri

Summary:

In this study, initially mono-Schiff bases (4-7) were prepared from the (1:1) condensation of salicylaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde and 2-hydroxy-1-naphtlaldehyde with the hydrazine hydrate. From the condensation of these compounds, having primary amine group (4-7) with 4?-formylbenzo-15-crown-5; unsymmetrical bis-Schiff bases were synthesized (8-11). From the reaction of these bis-Schiff bases (8a-11a), having crown ether with sodium perchlorate (NaClO4); crown ether-sodium complexes were prepared (8a-11a). Besides nickel complexes (8b, 10b ve 11b) were obtained from the reaction of unsymmetrical ligands with Ni(CH3COO)2.4H2O. Zinc complex (8c) was also prepared from the reaction of unsymmetrical ligands with Zn(CH3COO)2.2H2O. Structures of synthesized mono-Schiff bases (4-7), unsymmetrical bis-Schiff base ligands (8- 11) and their complexes (8a-11a, 8b, 10b, 11b, 8c) were characterized with the elemental analysis, IR, UV, 1H-, 13C-NMR and MS spectrum data. Key Words : Unsymetric Schiff bases, crown ethers, isomerism