Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Programları Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

4. sınıf fen ve teknoloji öğretim programıyla bütünleştirilmiş değerler eğitimi programının etkililiği

The effectiveness of 'values education? program integrated with the 4th grade science and technology instructional program

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 279930 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Okullar çağın getirmiş olduğu durumlar karşısında öğrencilere iyi tercihler yapabilmeleri için yeni davranışlar gösterebilmeli ve çeşitli amaçlar belirleyebilmelerine yardımcı olmalıdır. Eğitim doğal ve kaçınılmaz bir şekilde insanın amaçları ve değerleri ile ilgili bir konudur. Değerler bireylerin davranışlarına ve tercihlerine yön verir. Bireylerin davranışlarına yön vermede onların değerler sistemlerinin incelenmesi ve onlara değerler eğitiminin verilmesi eğitimde önemli bir yer tutar.Bu araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen ?İlköğretim 4. sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programıyla Bütünleştirilmiş Değerler Eğitimi Programı?nın (FBDEP) 10-11 yaşındaki 4. sınıf öğrencileri üzerindeki etkililiği sınanmıştır.Araştırma modeli, ön test - son test deney kontrol gruplu desene dayalı bir araştırmadır. Deney ve kontrol grubu, Ankara ilinde bir devlet okuluna devam eden 70 (35 deney, 35 kontrol) öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada deney ve kontrol grupları deneysel koşula yansız atama yoluyla belirlenmiştir. Bu araştırmada ölçme aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ikilem durumları formu kullanılmıştır.Ön test ve son test verileri toplandıktan sonra; değerlendirilmek istenen her değer için sorulmuş olan soruların ortalamaları alınmıştır. Deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin öntest ve sontest ortalamalarının karşılaştırılması için Mann Whıtney U Test grupların tekrarlı ölçümlerinin karşılaştırılması için ise Wilcoxon Test uygulanmıştır. Nitel verilerin çözümlenmesinde ?betimsel analiz tekniği? kullanılmıştırAraştırma sonucunda elde edilen bulgular; deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilere göre değerlere ilişkin ikilem durumları formunun öntest ve sontest ortalamalarındaki farkın deney grubunun lehine istatistiksel olarak anlamlı olduğu göstermektedir. Ayrıca deney grubundaki öğrencilerin öntest sontest ortalamaları arasında da sontest lehine fark vardır. Deney ve kontrol grubundan elde edilen nitel veriler de, yukarıda belirtilen nicel verileri desteklemekte, deney grubunun ön ve sontestleri arasındaki farklılığı açıklamaktadır.Anahtar Sözcükler: değerler eğitimi, eğitim programı, fen ve teknoloji

Summary:

Schools should teach students alternative behaviors in order to make the right choices within the new circumstances of the present era, should be able to equip them with strategies that will help decide on new alternatives, and should support them in determining various goals. Education is naturally and inevitably directly related with a person?s goals and values. Values lead one?s preferences and behaviors. Instructing individuals about value education and examining their value systems during behavior change is an indispensable part of education.This study assesses the effectiveness of ?Values Education Program Integrated with the 4th Grade Science and Technology Course??developed by the researcher?over students between 10 and 11 years of age.This study is based on the research model where pretest, posttest, and experimental and control groups are employed. Experimental and control groups contain 70 (35 experiment, 35 control) students studying at a state school in Ankara. Students in both groups were determined randomly. Developed by the researcher, dilemma forms were utilized as an assessment tool in this study.After collecting pretest and posttest data, the means of questions asked to assess each value were calculated. Mann Whıtney U Test was employed to compare the mean scores of pretest and posttest responds given by students in the experimental and the control groups while Wilcoxon Test was used in order to compare the groups in terms of repeated assessment. Moreover, ?descriptive analysis? was conducted for the qualitative data of the study.Findings have revealed that the difference between the pretest and posttest means of the experimental group for the dilemma forms has been found to be statistically more significant than that of the control group. Moreover, the comparison between the pretest and posttest results of the students in the experimental group also indicates a positive gain. In addition, the qualitative data obtained from both the experimental and the control group supports the aforementioned quantitative data, and explains the difference between the pretest and posttest results of the experimental group.Key Words: values education, educational program, science and technology.