Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

4. sınıf ingilizce dersi öğretim programının bağlam, girdi, süreç, ürün modeline göre değerlendirilmesi

The evaluation of 4th grade english language curriculum by context, input, process, product model

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 436743 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın amacı 2012-2013 eğitim-öğretim yılı 4+4+4 kademeli ve zorunlu eğitim sistemi ile birlikte uygulamaya konulan 4. sınıf İngilizce dersi öğretim programını Stufflebeam'in Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün (BGSÜ) modelini kullanarak kapsamlı bir şekilde değerlendirmektir. Dinleme ve konuşma becerilerine yönelik kazanımların ağırlıklı olduğu 4. Sınıf İngilizce dersi öğretim programı bu beceriler bağlamında 4. Ünite (Cartoon Characters) ve 5. Ünite (My Day) ile sınırlandırılarak değerlendirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Antalya ili merkez ilçelerine ait 2015-2016 TEOG İngilizce dersi sınav başarı ortalamaları sonucunda orta seviyede yer aldığı belirlenen ve amaçlı örnekleme yöntemi ile tercih edilen Kızıllı İlkokulunun 4. sınıf öğrencileri, bu sınıfın İngilizce öğretmeni, okul yöneticisi, program geliştirme uzmanı ve ders kitabı yazarı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak gözlem, yarı yapılandırılmış görüşme formları ve başarı testleri kullanılarak veri çeşitlemesi sağlanmıştır. Araştırmadan elde edilen nitel veriler ilgili sınıfın 10 hafta boyunca gözlenmesi; İngilizce öğretmeni, okul yöneticisi, program geliştirme uzmanı ve ders kitabı yazarı ile yapılan görüşmeler ve öğretim programı ile ders kitabının analizi sonucunda elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen nicel veriler ise ilgili sınıfa araştırmacı tarafından uygulanan başarı testlerinin analizi sonucunda elde edilmiştir. Nitel verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılırken başarı testlerinden elde edilen nicel verilerin analizinde ise Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Elde edilen nitel ve nicel veriler ilk aşamada ayrı ayrı incelenmiş olup daha sonra programın geneli hakkında bir yargıda bulunabilmek için Stufflebeam'in BGSÜ modeli kapsamında değerlendirilmiştir. Bağlam değerlendirmeye ilişkin sonuçlar incelendiğinde programın öğrenci ihtiyaçları temel alınarak hazırlandığı ancak toplumun sahip olduğu özelliklerin programa yansıtılmadığı, kırsal ve kentsel bölgede yer alan okulların sahip olduğu farklı şartların dikkate alınmayarak programın hazırlandığı tespit edilmiştir. Girdi değerlendirmeye ilişkin sonuçlar incelendiğinde özellikle ihtiyaçları karşılamaya yönelik okulun sahip olduğu bütçe ve teknik donanımın yetersiz olduğu ve dolayısıyla dinleme ve konuşma becerilerine yönelik alt yapının arzu edilen seviyede olmadığı sonucuna varılmıştır. Süreç değerlendirmeye ilişkin sonuçlar incelendiğinde süre kısıtlılığı, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimine ilişkin tercih edilen yöntem ve teknikler, materyal yetersizliği ve öğretmen-öğrenci iletişimsizliği gibi problemler yaşandığı görülmüştür. Ürün değerlendirmeye ilişkin sonuçlar incelendiğinde program uygulandıktan sonra öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerinde olumlu yönde bir artış olduğu ancak bu artışın istenilen seviyede olmadığı sonucuna varılmıştır. Program bir bütün olarak ele alındığında programın amaçlarının göz ardı edildiği ve süreç odaklı bir yaklaşımdan ziyade öğrenci başarısını kıstas alan sonuç odaklı bir yaklaşım izlendiği sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda programın güncelleştirilmesine yönelik öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Program değerlendirme, BGSÜ program değerlendirme modeli, 4. sınıf İngilizce dersi öğretim programı

Summary:

The purpose of this research is to evaluate inclusively 4th grade English Language curriculum implemented with 4+4+4 gradual and compulsory educational system in 2012-2013 academic year by using Context-Input- Process-Product (CIPP) model of Stufflebeam. 4th grade English Language curriculum in which the gains of listening and speaking skills emphasized was evaluated in terms of these skills by confining with 4th unit (Cartoon Characters) and 5th unit (My Day). Mixed research method was used in line with this purpose in this research. The study group of this research is consisted of curriculum development expert, book author with 4th grade students, English teacher and the principal of Kızıllı Primary school which was determined as a medium level school and preferred with purposive sampling as a result of the exam of transition from primary to secondary education belonging to central districts of Antalya province. Triangulation was ensured by using different data collection tools as observation, semi-structured interview form and achievement tests. Qualitative data of the research was obtained by the observation of the class along 10 weeks; interview with English teacher, school principal, curriculum development expert and book author and also analysis results of curriculum and course book. Quantitative data of the research was obtained as a result of the analysis of achievement tests implemented by the researcher. While content analysis was used for qualitative data, Wilcoxon Signed Rank Test was used for quantitative data obtained from achievement tests. In the first phase both qualitative and quantitative data was analysed separately and then in the second phase, they were evaluated within Stufflebeam's CIPP model to make judgement on overall design of curriculum. When the results related to context evaluation analyzed, it was found out that curriculum was prepared based on students' need but without taking into consideration the characteristics of society and different conditions of schools in both urban and rural districts. When the results related to input evaluation analyzed, especially the budget and technical equipment of school was found insufficient to meet needs so it was concluded that substructure towards listening and speaking skills were not in a desired level. When the results related to process evaluation analyzed, some issues were seen such as time limitation, methods and techniques for listening and speaking skills, lack of supplies, non-communication between teacher and students. When the results related to product evaluation analyzed positive increase was seen on listening and speaking skills of students, but this increase was not occurred in a desired level. When curriculum was evaluated as a whole it was found out that the aims of curriculum was ignored and product oriented approach based on students success was followed rather than process oriented approach. In this regard, some suggestions were presented towards the revision of curriculum. Key Words: Curriculum evaluation, CIPP curriculum evaluation model, 4th grade English Language Curriculum