Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

4369 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin incelenmesi

A Study on the changes made in the income-tax law by the law no: 4369

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 96165 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

YÜKSEK LİSANS TEZ ÖZÜ 4369 SAYILI KANUNLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ Mehmet Emin KALAYCI Maliye Anabilim Dalı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak-2000 Danışman: Prof.Dr.Fethi HEPER Vergiler öngörülen ekonomik ve sosyal amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılan bir araç olmaları sebebiyle, kamu harcamalarının finansmanında kullanılan en önemli gelir kaynaklarıdır. Türkiye ise kamu giderlerini karşılayabilecek düzeyde bir vergi potansiyeline sahiptir. Ancak takip edilen yanlış politikalar nedeniyle vergi gelirlerini arttırma konusunda etkin önlemler alınamamış ve artan bütçe harcamalarının özellikle yakın yıllarda, borçla finanse edilmesi yolu seçilmiştir. Oysa kamu açıklarının kapatılması konusunda en sağlıklı yolun sağlam kaynaklar olan vergi gelirleriyle karşılanması, gelişmişlik düzeyi ve bunun gibi kriterlere bakılmaksızın her ülke için geçerli olabilecek genel bir doğrudur. Yapılması gereken vergi gelirlerinin tasarrufu, yatırımı ve ihracatı teşvik edici özelliklerinden yararlanırken kaynak yaratıcı fonksiyonlarının da ihmal edilmeyip arttırılması için gerekli önlemlerin alınmasıdır. Gelir vergisi, Türkiye'deki vergi gelirleri içinde en büyük paya sahiptir. Bu nedenle gelir vergisinde de gelişen ekonomik koşullarla birlikte yeni düzenlemelerin yapılması gerekmiştir. Anılan düzenlemeler 4369 Sayılı Kanunla gerçekleştirilmiş olup bu çalışmada yeniden gözden geçirilerek olumlu ve olumsuz yönleri tartışılmıştır.

Summary:

ABSTRACT Taxes are the most important resources of revenue in financing state expenditures, since they are a tool in realization of economic and social objectives. Turkey has a tax potential suitable to meet state expenditures, but effective measures are not taken to increase tax revenues because of the wrong policies foolwed, and, especially in recent years, increasing state expenditures and financed mostly by debit. However, the fact that tax revenue is the healthiest resources in overcoming financial shortcomings of a state is a general fact valid for every state independent of its stage of development and other criteria. What shold be done is to take advantage of tax revenues in promoting savings, investments and export, and not to omit their resources-creating functions and take due measures to improve them. Income tax has the greatest share in Turkey's tax revenues. Therefore, new arrangements had to be done in accordance with new developments in economic conditions. These arrangement have been realized by the Law No 4369, and in this study, this law is rewiewed and its positive and negative aspects are discussed.