Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nda düzenlenen adli suç ve cezalar ile kovuşturma usulü

Judical offences and punishment and the procedure for legal proceedings stipulated in Banks Act No.4389

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104950 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

-169- ÖZET 4389 sayılı Bankalar Kanunu, 23 06 1999 tarihli Resmi Gazete'de yayımlana rak yürürlüğe girmiştir Ancak Kanun, çok kısa bir süre içinde, yürürlük tarihinin üzerinden altı ay dahi geçmemişken, 4491 sayılı Kanun'la kapsamlı bir değişikliğe uğramıştır Kanun'daki ikinci değişiklik ise, 4491 sayılı Kanun'dan sadece onyedi ay sonra 4672 sayılı Kanun'la gerçekleşmiştir Konumuzun kapsamı, Kanun'un 22 nci maddesinde düzenlenen "adli suç ve cezalar" ile 24 üncü maddede düzenlenen "kovuşturma usulü ve para cezalarının tahsiir ile sınırlı tutulmuştur Çalışmamızın birinci bölümü iki ana başlıktan oluşmaktadır Bunlardan birin cisi, Cumhuriyet tarihimiz bankacılık mevzuatının tarihsel gelişiminin, özellikle suç ve cezalar ile kovuşturma usulü açısından incelenmesine ilişkindir Burada, yürür lükteki Kanun'a da kısaca değinilmiş, önceki Kanun'da adli suç olarak düzenlenen bazı suçların bu Kanun'da idari suç olarak düzenlenmesinin uygulamada ortaya çıka rabileceği sorunlar üzerinde durulmuştur ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

- 171 - SUMMARY Banks Act No 4389 being published in the official Gazette of June 23, 1999 has entered into force However, it has gone through comprehensive modifications through Law No 4491 although not been so long since the enforcement date The second innovation in the Law has been made through Law No 4672 just 17 months after the enactment of Law No 4491 The scope of our study has been limited to judicial offenses and punishments stipulated in Article 22 along with the procedure for legal proceeding and collection of fines foreseen in article 24 of the Law ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.