Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü / Akdeniz Yeni ve Yakınçağ Araştırmaları Anabilim Dalı

44 numaralı Rumeli Ahkâm-ı Şikâyet defterinin transkripsiyon ve değerlendirmesi

The transcription and evaluation of the Rumelian Ahkam registers of grievances (Ahkam-i Şikayet defteri) numbered 44

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 497330 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Osmanlı Tarihi Araştırmalarında önemli bir yeri olan Ahkâm Defterleri; ihtivâ ettiği bölgelere dair oldukça zengin verilere sahip önemli arşiv kaynaklarından biridir. Bilhassa Rumeli Ahkâm Defterleri; Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde yer alan Rumeli Eyâleti dâhilindeki sancak, kazâ ve nâhiyelerden Divân'a gönderilen şikâyetler doğrultusunda, devletin şikâyet mekanizmasının mantığını ve o bölgenin insanlarının mücadele ettiği meseleler hasebiyle devletin nasıl bir yargılama yolu tercih ettiğine dâir kıymetli bilgileri içeren önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. 1790-1791 yıllarını ihtiva eden ve transkripsiyonunu yaptığımız 44 Numaralı Rumeli Ahkâm-ı Şikâyet Defteri isimli çalışmayla, Rumeli ve sosyal tarih alanında yapılan değerlendirmelere katkı sağlamaya gayret edilmiştir.

Summary:

Ahkam registers which have an important role in the Ottoman History Researches is one of the archival sources providing rich data regarding to the region they include. The Rumelian Ahkam Registers, particularly, is a source that ensures significant information on what kind of a judicial remedy the state preferred and the functioning of grievance mechanism of state on the basis of the grievances sent to Divan from sanjaks, kazas and communes (nahiye) in the Rumelian State within Borders of Ottoman State. By realising the research entitled as transcription of the Rumelian Ahkam Registers of Greviances (Ahkam-ı Şikayet Defteri) Numbered 44 pertaining to the years 1790-1791, it has been tried to make contribution to the Rumelian social history researches.