Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre işsizlik ödeneğine hak kazanma koşulları

Eligibility conditions for unemployment benefit according to Unemployment Insurance Code no. 4447

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 434514 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tezimizde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında sağlanan işsizlik ödeneği yardımına hak kazanma koşulları, öğretide ortaya konulan görüşler ve yargı kararları ışığında ele alınmaya çalışılmıştır. Konunun anlaşılabilmesi amacıyla öncelikle, işsizlik kavramı, işsizlik türleri, işsizlik sigortası kavramı, amacı ve işsizlik sigortası kapsamında sağlanan yardımlar genel olarak irdelenmiştir. Daha sonra, işsizlik sigortasının amacı ışığında, işsizlik sigortasının kişi ve yer bakımından kapsamı ve ödeneğe hak kazanma koşulları açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca işsizlik ödeneğinin miktarı, süresi, ödenme şekli, kesilmesi, durması, geri alınması ve korunması konuları anlatılmıştır. Son olarak, öğretideki görüşler çerçevesinde, işsizlik ödeneğine hak kazanma koşullarına ilişkin çözüm önerileri ortaya konulmuştur.

Summary:

In our dissertation, eligibility conditions for unemployment benefit which is provided under Code No. 4447 are analysed in the light of the law doctrine and court decisions. The concept of unemployment, types of unemployment, the concept of unemployment insurance, it's purpose and aids which are provided under the unemployment insurance are scrutinized in general terms in order to understand the subject. Later, the scope of unemployment insurence in terms of person and place and eligibility conditions for benefit are explained. In addition, issues of the amount, duration, mode of payment, cessation, withdrawal and protection of unemployment benefit are discussed. Finally, solution offers for eligibility conditions for unemployment benefit are put forward in the framework of opinions in the law doctrine.