Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kastamonu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

4553 numaralı Kastamonu Şer'iyye Sicil defterinin transkripsiyonu ve belge özetleri (H.1309-1311)

The transcri̇pti̇on and document summari̇es of Kastamonu Corut Record no. 4553 (H. 1309-1311)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 384739 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Osmanlı tarihinin kaynaklarından birisi olan şer'iyye sicilleri kadıların devlet merkezi ile yaptıkları resmî yazışmaları, halkın şikâyet ve dileklerini, mahalli idarelere ait hukukî düzenlemeler olarak kabul edilen ferman ve hükümleri, en önemlisi de ait olduğu yerin sosyal ve iktisadî hayatını yansıtan mahkeme kararlarını ihtiva eden belgelerdir. Kastamonu ve kazalarına ait bir hayli sicil olmasına karşın bunların çok az bir kısmı üzerinde çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, Ankara'da Milli Kütüphane'den temin edilen 4553 numaralı Kastamonu Şer'iye Sicili üzerine bir incelemedir. Kastamonu'nun H. 1309-1311 / M. 1892-1894 yılları arasını kapsayan sicil transkripsiyon edilerek Kastamonu'nun hukukî, idarî, iktisadî ve içtimaî hayatı hakkındaki bilgiler ortaya konmuştur. Çalışma ile şer'iyye siciline göre Kastamonu tarihinin belirli bir kesitinin aydınlatılması ve bu alanda çalışacak olan araştırmacılara kaynaklık etmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle Ankara'da Milli Kütüphane'den sicilin fotokopisi alınmış, okunarak transkripsiyonu yapılmış, ayrıca özet ve sadeleştirme yoluna da gidilmiştir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde şer'iyye sicilinin Latin alfabesine aktarılmış metnine yer verilmiştir. İkinci bölüm ise ilgi metinde geçen belgelerin özetlerini içermektedir. Sonuç olarak üzerinde çalıştığımız Kastamonu Şer'iyye Sicili tarih, kültür, edebiyat, coğrafya, hukuk gibi sosyal ve beşerî bilimlere ait çok geniş bir sahada önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Söz konusu sicil, hukuk penceresinden Kastamonu Vilayeti'nin H. 1309-1311/ M. 1892-1893 yıllarına ait sosyo-kültürel hayatı ve iktisadî faaliyetleri hakkında bilgiler vermektedir. Anahtar Kelimeler: Kastamonu, Şer'iyye sicili, Kadı, Kastamonu Tarihi

Summary:

Court registers, one of the sources of Ottamon history, judge's official correspondence with the center of the state, complaints and wishes of the people, the provisions and decree accepted as legal regulations belonging to local governments, most importantly, are documents containing court decision reflecting the social and economic life. Despite being a great deal of record about Kastamonu and districts, a few of them have also been studied. This study is a review of Kastamonu court registers on the 4553 number which is available from the National Library in Ankara. Examinig between the years 1309-1311 AH record covers of Kastamonu, the answer to the question of what kind of information was sought about legal, administrative, economic and social formations of Kastamonu's life. With this study, according to the Kastamonu Court Record, enlightening a particular section of Kastamonu's history and at the same time the researchers who will be working in the area are intended to be a source. On this study, firstly, photocopy of record has been taken from the National Library in Ankara and read and transcribed, also the summary and simplification have been made. The study consists of two parts. In the first chapter, Court Registers have been transferred to the Latin alphabet are given in the text. In the second part include summaries of documents cited in the text of interest. As a result, we're working on Kastamonu Şer'iyye Court Records history, culture, literature, geography, law, social sciences and humanities belong to such a wide field contain important information. Concerned register provide information about the socio-cultural life and economic activities of Kastamonu province from the window of the law started in the year 1892-1894. Key Words: Kastamonu, Court Records, Judge, Kastmonu's History