Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamındaki kamu ihalelerinde karşılaşılan sorunların kamu ihale kurulu kararları nezdinde irdelenmesi

Examination of the problems encountered in the public procurement law under public procurement law no 4734 before public procurement board decisions

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 552195 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kamu idareleri ve özel idarelerde gerçekleştirilecek olan ihalelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Kanunla beraber AB uyum sürecinde ihalelerde şeffaflık, saydamlık, eşitlik gibi uluslararası geçerlilikler yer almıştır. Kanunun 54 ve 55. maddeleri ihalelere yönelik şikâyetlerin usul ve esaslarını belirlemektedir. İdareye şikâyet ve Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurularının, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idarî başvuru yolları olduğu bildirilmiştir. İtirazen şikâyet başvuruları Kamu İhale Kurumunun web sitesinde yayımlanmaktadır. Şikâyetin içeriği ve şikâyet sonuç karar tutanaklarına çevrimiçi olarak erişilebilmektedir. Ayıca EKAP (Elektronik Alım Platformu Kamu) üzerinden yürütülen ihale bilgilerine açık bir şekilde ulaşılabilmektedir. İtirazen şikâyet başvuruların 2018 yılının ilk altı aylık diliminde Türkiye genelinde yapılan 44473 ihalenin % 2,79'unu oluşturmaktadır. Bu şikâyetlerin 621'i hizmet alımı, 202'si mal alımı ve 405'i yapım işi ihalelerine yapılan şikâyetleri kapsamaktadır. Çalışmamızda bu şikâyetlerin sonuç karar tutanakları ile başvuru bilgileri tek tek incelenmiştir. 1239 tane itirazen şikâyetin incelenerek gerçek kişi, tüzel kişi ve ortak girişim olmak üzere toplam 1501 adet aday, istekli ve istekli olabilecek kişi ve firma bilgileri araştırılmıştır. Bunların hizmet alanları, hizmete başlama yılları ve faal oldukları şehir bilgilerine ulaşılmıştır. Daha sonra itirazen şikâyet sonuç karar tutanakları tek tek incelenerek firma, ihale türü, ihale büyüklüğü, karar sonucu ve karar sonuç tutanağının hazırlanmasında temel alınan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun maddelerine göre aralarında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma sonucunda karar sonuçlarının firmaların hizmet yılı ve türleri ile anlamlı bir ilişkisinin olmadığı görülmüştür. Ancak karar sonuçlarının şikâyet edilen ihalenin türü ve büyüklüğü ile anlamlı bir ilişkisi olduğu saptanmıştır. Karar sonucunda yer verilen kanun maddelerinin ihale türü ve firma türü ile ilişkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Bununla beraber kanunun 54, 38 ve 55. maddelerinin kurul sonuç tutanaklarında sıkça kullandığı görülmektedir. Anahtar Sözcükler: Kamu İhale Kanunu; Kamu İhale Kurumu; İtirazen Şikâyet

Summary:

The Public Procurement Law No. 4734, which regulates the procedures and principles for the public administrations and special administrations, entered into force in 2003. With the law, international validations such as transparency, transparency and equality took place in tenders in the EU harmonization process. Articles 54 and 55 of the Law determine the procedures and principles of complaints related to tenders. Complaints filed with the administration and complaints filed by the Public Procurement Authority were reported to have administrative remedies that must be exhausted before the case was opened. Applications for complaints are filed on the Public Procurement Authority's website. The content of the complaint and the complaint decision minutes can be accessed online. In addition, the tender information carried out through EKAP (Electronic Public Procurement Platform) is clearly accessible. Submission of an objection complaint application constitutes the first six-month period of 2.79% of the tender in Turkey made throughout the 44 473 2018. 621 of these complaints include procurement of services, procurement of 202 goods and 405 complaints about construction works. In our study, the final decision minutes and application information of these complaints were examined one by one. 1239 objections were examined and a total of 1501 candidate, willing and willing person and company information were investigated. Their service areas, service start-up years and the city information they were active in were reached. Then, the complaint decision decision minutes were examined one by one and it was examined whether there is a relation between the company, the type of tender, the size of the tender, the result of the decision and the decision of the Public Procurement Law no. As a result of the research, it was observed that the results of the decision did not have a significant relationship with the service year and types of firms. However, it was found that the results of the decision had a significant relationship with the type and size of the tender. It was revealed that the articles of the law that were included in the decision were not related to the type of tender and the type of company. However, it is observed that articles 54, 38 and 55 of the law are frequently used in the results of the board. Keywords: Public Procurement Law; Public procurement institution; Submission of an objection complaint