Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kocaeli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yer alan idari yaptırımlar ve yargısal denetimi

The administrative sanctions prescribed in The Public Procurement Law No 4734 and Judicial review

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 393248 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İdare, kamu hizmetlerini yürütmek için ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımı ile yapım işlerini "kamu ihalesi" müessesesini kullanarak gerçekleştirebilir. Kamu ihalesi, en kısa tanımıyla, idarenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerçekleştirdiği seçme faaliyetidir. Ancak bu seçme faaliyeti, kamu ihalelerinin kamu yararını doğrudan ilgilendirmesi nedeniyle, keyfi olmayıp birtakım kurallara bağlıdır.Sağlıklı ve düzgün işleyen bir ihale sistemi, hem saydamlık, rekabet, eşitlik, güvenilirlik gibi birtakım temel ilkelere, hem de bozulan ihale düzenini yeniden tesis edebilmek için uygulanacak birtakım yaptırımlara bağlıdır. Temel ilkelere uyulması ve gerektiğinde yaptırım uygulanmasıyla ekonomik kamu düzeni korunmuş olacak, kamu yararı da kendiliğinden gerçekleşecektir.İhale düzenini bozan fiil ve davranışların bir kısmı suç oluştururken, bir kısmı bu düzeye varmayan yalnızca idari yaptırım uygulanabilecek fiil ve davranışlardır. Tezin konusunu ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yer alan idari yaptırımlar ve bu yaptırımların yargısal denetimi oluşturmaktadır. Bu amaçla; çalışmanın birinci bölümünde; genel olarak idari yaptırımların hukuki nitelikleri ve özellikleri ile idare hukukundaki yeri incelenmiş, ceza yaptırımları ile idari yaptırımlar karşılaştırılarak iki yaptırım türü arasındaki farklar ortaya konulmuştur. İkinci bölümde ise; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yer alan idari yaptırım türleri ve sebepleri Danıştay kararlarıyla birlikte incelenmiş olup, üçüncü ve son bölümde ise; ikinci bölümde incelenen yaptırım türlerinin yargısal denetiminin hem idari işlemlerin unsurları yönünden hem de 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu'nda yer alan ilk inceleme kuralları yönünden yargı mercilerinde denetiminin ne şekilde yapıldığı ele alınmıştır. Bu tez, Kamu İhale Kanunu'nda yer alan idari yaptırım türleri ile ilgili olarak, uygulamada en sık karşılaşılan sorunlara Danıştay kararları ışığında çözüm önerileri getirmek amacıyla yazılmıştır.

Summary:

Administration, can acquires goods and commodities along with construction services, which it needs to carry out public services, through "public procurement". To sum up, public procurement, can be defined as the selection activity realised by the administration to meet its needs. However, this selection activity is bound by some rules as the public procurement are directly in relation to public interest.A healty and properly working system of procurement relies on several principles such as transparency, competition, equality, reliablity as well as on some set of sanctions which are supposed to apply to restore deformed procurement system. Through the conformity with the fundemental principles and impose of sanctions where necessary, economic public order would be protected, and thus, public interest would be rendered on its own.While some of the actions spoiling the procurement order give rise to some offence, some others do not amount to this degree and are prohibited by administrative sanctions. Subject of this thesis is the administrative sanctions and judicial review of these sanctions prescribed in the Public Procurement Law No 4734. To this end; in the first section, legal qualities and features of administrative sanctions and its place in the administrative law are studied in a general sense, criminal sanctions and administrative sanctions are compared, the differences are explained. In the second section, types and causes of the administrative sanctions in the Public Procurement Law No 4734 are examined along with the relevant judments given by the Council of State, in the third and last section; the procedures of judicial review of types of sanctions examined in the second section are discussed, in particular, as to the elements of administrative acts and the initial examination rules in the Administrative Jurisdiction Procedures Law No 2577.This thesis has been written to put some proposals of resolution forward in the light of the judgments of the Council of State for the questions faced in the practice concerning the types of administrative sanctions prescribed by the Public Procurement Law