Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Bahçeşehir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Anabilim Dalı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun yapım işleri uygulama yönetmeliğinin, ihale sürecinde meydana gelen sorunların incelenmesi

Examination of construction works implementation regulation of Public Procurement Law no 4734, and analyzing the problems occuringduring procument process

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 391764 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1983 yılında yürürlüğü giren 2884 sayılı ihale kanunu zamanla değişimlere ayak uyduramayarak teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmıştır Devlet, ihtiyaç alımlarında bütçenin daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak için yeni sistem arayışına girmiş ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nu çıkarmıştır Avrupa komisyonu Türkiye temsilciliği tarafından hazırlanan "Avrupa Birliği'nde kamu ihaleleri raporunda" Maliye bakanlığının kamu harcamalarının yönetimi, mali kontrolü ve düzenlenmesinden sorumlu olmasına karşın, kamu ihale usullerine uyulup uyulmadığını kontrol etmekle görevli olan bir kurumun olamaması, bu konuda normal mahkemelerin yetkili olması, kamu ihalelerine ilişkin uygulamayı yönlendirecek ve şikayetleri çözüme kavuşturacak idari değerlendirilmelerin yapıldığı bağımsız nitelikte bir birim oluşturulması önerisinde bulunmaktadır Bu öneriler çerçevesinde, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçte, idarece yapılan işlemlerde mevzuata aykırılık bulunduğuna ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak için 4734 sayılı kanun ile bağımsız, idari ve mali özerkliğe sahip kamu ihale kurumu oluşturulmuştur Bu tez çalışmasının amacı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun yapım işleri uygulama yönetmeliğinin, ihale hazırlık sürecinde, ihale ilanında ve sözleşme imzalandıktan sonra yapım sürecinde karşılaşılan sorunların incelenmesi, aksayan yönlerinin araştırılması ve çözüm önerileri sunmaktır Çalışmanın ilk bölümünde Kamu İhale Kanunu'nun tarihsel gelişimini ve kamu ihale kurumunun yapısı ve faaliyetleri incelenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Public Procurement Law No 2884, which entered into effect in 1983, could not accommodate itself with changes in process of time and fell behind the developments ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.