Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı / İlköğretim Bilim Dalı

48-72 aylık çocukların toplumsal cinsiyet kalıpyargıları ile ebeveynlerinin toplumsal cinsiyet algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

The investigation of the relationship between social gender stereotypes of 48-72 month old children and their parents' social gender perceptions

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 588182 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, 48- 72 aylık çocukların toplumsal cinsiyet kalıpyargıları ile ebeveynlerinin toplumsal cinsiyet algıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Antalya ilindeki okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocuklar ve ebeveynleri oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan çocuklar Antalya ilindeki on okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 48-72 aylık 307 çocuktan oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi basit seçkisiz örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Normal gelişim gösteren 48- 72 aylık yaş grubu çocuklardan oluşan katılımcıların 135'i kız, 172'si erkek çocuklarından oluşmaktadır. Çocukların %26.7'si 48- 59 ay yaş grubunda ve %73.3'ü 60- 72 ay yaş grubundadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Demografik Bilgi Formu", "Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargılarını Ölçme Aracı" ve "Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde araştırma sorularına bağlı olarak betimsel istatistik hesaplaması yapılmış ayrıca tek faktörlü varyans analizi (ANOVA), T- testi, Tukey Testi ve Korelasyon Analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre annelerin toplumsal cinsiyet algıları ile babaların toplumsal cinsiyet algıları arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Çocukların toplumsal cinsiyet kalıpyargıları ile diğer tüm alt boyutları (görevler- işler, meslekler, oyuncaklar, oyunlar) arasında pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Ancak anne ve babaların toplumsal cinsiyet algıları ile çocukların toplumsal cinsiyet kalıpyargıları arasında pozitif yönde düşük bir ilişki bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları, Toplumsal Cinsiyet Algısı, 48-72 Aylık Çocuklar.

Summary:

The aim of this study is to investigate the relationship between social gender stereotypes of 48- 72 month old children and their parents' social gender perceptions. Relational scanning model was used in the study. The sample of the research consisted of pupils attending pre-school education institutions in Antalya between 2016-2017 academic year and their parents. The children participated in the study involved 307 children aged between 48 and 72 month attending ten different pre-school education institutions in Antalya.The sample of the study was determined by simple random sampling method. Participants who were in the 48-72 months old age group and showing normal development consisted of 135 female and 172 male pupils. %26.7 of the children were in the 48- 59 months old age group and %73.3 were in the 60- 72 months old age group. "Demographic Information Form", "Social Gender Stereotypes Measurement Tool" and "Social Gender Perception Scale" were used. In the analysis of the data, descriptive statistics was employed depending on the research questions, also, one-factor analysis of variance (ANOVA), T-test, Tukey Test and Correlation Analysis techniques were used. According to the results of the study, the positive medium level relationship was found between social gender perceptions of mothers and social gender perceptions of fathers. Positive high level relationship was found between children's social gender stereotypes and all other sub-dimensions (tasks- jobs, professions, games and toys) of them. However, there was positive low level relationship between social gender perceptions of parents and social gender stereotypes of children. Key Words: Preschool Education, Social Gender Stereotypes, Social Gender Perception, 48-72 month children.