Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

4857 sayılı İş Yasaı'nın iş güvencesi hükümleri ve insan kaynakları yönetimi uygulamaları üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik bir araştırma

The sentences concering job security in the labour law number 4857 and a research investigating their effects on the applications of human resources management

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 211885 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çağdaş iş hukukunun en önemli konularından olan iş güvencesinin ülkemizdeyasallaşma süreci yoğun tartışmalar ve mücadeleleri de beraberinde getirmiştir. Uzunsüren çabalar ve çalışmalar sonucu nihayet iş güvencesi 4857 sayılı yeni İşYasası'yla birlikte hükümlere bağlanmıştır.İş güvencesi kavramının ülkemizde yasallaşmasıyla birlikte insan kaynaklarıyönetimi uygulamalarında da yeni bir dönem başlayacağını düşünmekteyiz.Kanımızca iş güvencesi hükümleri, işletmelerde, insan kaynakları yönetimiuygulamalarının etkinliğini artıracaktır.Bu çalışmada, iş güvencesi kavramının genel çerçevesi çizildikten sonra, işgüvencesi kavramının insan kaynakları yönetimi uygulamaları yönündeki etkilerinibelirlemeye yönelik uygulamalı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma aynızamanda, iş güvencesi hükümlerinin insan kaynakları departmanı olan ve olmayanişletmelerdeki uygulamalara etkileri arasındaki farkı ortaya koymayı daamaçlamaktadır.

Summary:

The process of legalization of job security, which is one of he vital elementsof modern labour law, has brought up many argumentations and challenges inTurkey. After a long period of struggles and efforts, job security has finally beenlegalized within the new labour law numbered 4857.We suppose that, the legalization of the concept of job security in Turkey willlead a new period for the applications of Human Resources Management. Accordingto our opinion, that it will be necessary for the organizations to apply the functionsof Human Resources Management much more effectively.In this thesis, a general definition of the concept of job security is discussedand an applied research aiming to explore its effects on the applications of humanresources management is done. This investigation also aims to figure out thedifferences between these effects on the applications in the enterprises with andwithout human resources management departments.