Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı / Moleküler Biyoloji Bilim Dalı

4T1 VE 4THMpc fare meme kanser hücre hatlarında antianjiogenik antitümoral ilaç olan talidomit'in tek başına ve radyoterapi ile kombine olarak anjiogenik faktörlerden p maddesi ile p maddesini parçalayan neprilizin ve adam-10 enzimleri üzerine etkilerinin araştırılması

The investigation of the effects of thalidomide an antiangiogenic and antitumoral drug, alone and in combination with radiotherapy on substance p level as well as substance p degrading enzymes; adam-10 and neprilysin in 4T1 VE 4THMpc mouse breast cancer cell lines

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 412016 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada amacımız, anti-anjiogenik ve anti-tümoral özellikteki Talidomit adlı ilacın, fare meme kanseri hücre hatlarında, anjiogenezde rol oynadığı bilinen iki enzim ve bu iki enzimin substratı olan P maddesi üzerine etkilerinin incelenmesidir. Yapılan dört farklı sitotoksisite testinin sonuçlarına göre, 40 µg/ml'lik Talidomit dozu, tek başına ve 45 Gy radyoterapi ile kombine olarak, 72 saatlik inkübasyon süresi sonunda, 4T1 ve 4THMpc fare meme kanseri hücre hatları üzerine sitotoksik etki göstermiştir. Belirlenen dozlarda Talidomit ve radyoterapinin birlikte, kaspaz-3'ü aktive ettiği, 4T1 ve 4THMpc hücrelerinin proliferasyonunu inhibe ettiği, ADAM 10 ve Neprilizin enzim aktivitelerindeki artışa bağlı olarak, P maddesi seviyelerinin kontrol gruplarına oranla düşmesine yol açtığı in vitro bir çalışmada ilk kez gösterilmiştir. Sonuç olarak, talidomit ve radyoterapi kombinasyonu 4T1 ve 4THMpc fare meme kanser hücre hatlarında tedavilerin tek başına denendiğinde yarattığından daha fazla sitotoksik etkiler yaratmıştır. Elde ettiğimiz veriler, tumor hücrelerinde her iki tedavinin de etkinliğini artırmayı hedef alan yeni kombinasyon stratejileri için zemin oluşturabilir.

Summary:

In this study, our aim was to investigate the effect of Thalidomide, known as antiangiogenic and antitumoral drug, alone or in combination with radiotherapy, on the amount of substance-P, an angiogenic factor, and on the substance-P degrading ADAM-10 and Neprilysin Enzyme Activities in 4T1 and 4THMpc mouse breast cancer cell lines. According to four different cytotoxicity test results, at the end of the 72 hour, 40 µg/ml thalidomide and 45 Gy Co60 irradiation alone showed significant cytotoxic effects on 4T1 and 4THMpc mouse breast cancer cell line. We demonstrate for the first time that at specified doses, thalidomide and irradiation together activates caspase-3, inhibits in vitro proliferation of 4T1 and 4THMpc breast cancer cells directly, potentiates the activity of ADAM 10 and Neprilysin enzymes. Moreover, as the result of changes in ADAM 10 and Neprilysin activity, measured SP levels were decreased when compared to the relative controls. We suggest that thalidomide and radiation together, lead hydrolysis of SP to its bioactive fragments and thus induce apoptosis. These data may provide the basis for strategies, in which it is possible to use thalidomide and irradiation together to enhance the apoptosis of tumor cells for improving the efficiancy of each independent therapy.