Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Temel Eğitim Anabilim Dalı / Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı

5-6 yaş okul öncesi dönem çocuklarının erken öğrenme becerilerinin incelenmesi

Examination of early learning skills of 5-6 years old pre-school children

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 529278 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma; Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesinde okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş dönemindeki çocukların dil becerileri, sayı becerileri ve düşünme becerileri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesinde MEB'e bağlı anaokulları ve anasınıflarında eğitimlerine devam eden 5-6 yaş 184 çocuk oluşturmuştur. Çocukların dil, düşünme ve matematik beceri düzeylerini ortaya koymak için veriler araştırmacı tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" ve Somwari (1977) tarafından geliştirilen "Erken Öğrenme Becerileri Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgulardan yola çıkarak; dil ve sayı becerilerinin kendi aralarında anlamlı bir ilişki içinde oldukları sonucuna varılmıştır. Düşünme becerileri de hem matematik hem de dil becerileri ile anlamlı bir ilişki içindedir. Araştırmanın alt problemlerinden yaş, sosyoekonomik düzey, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumu değişkenlerinin dil, matematik ve düşünme becerileri üzerinde farklılaşmalara neden olduğu ortaya konuşmuştur. Cinsiyet değişkeninin ise dil, matematik ve düşünme becerileri üzerinde herhangi anlamlı bir farklılaşmaya neden olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulguların; program geliştirme ve okul öncesi program oluşturulmasına katkıda bulunması, konu ile ilgili yapılacak olan araştırmalara destek olması ve dil gelişimi ve erken matematik eğitimi alanlarında literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Anahtar Kelimeler: Erken Öğrenme Becerileri, Matematik becerileri, Düşünme Becerileri, Dil Becerileri, Okul Öncesi, Eğitim, Çocuk.

Summary:

This study was conducted in the province of Viranşehir, Şanlıurfa in order to reveal the relationship between language, math and thinking skills of children aged between 5 to 6 years old continuing preschool education. The research sample group of the study consisted of 184 children aged between 5 to 6 years old continuing their education in preschool and nursery classes affiliated by the Ministry of National Education (MEB) in the province of Viranşehir, Şanlıurfa. The data were collected using the questionnaire "Personal Information Form" developed by the researcher and the "Early Learning Skills Scale" developed by Somwari (1977) to reveal the level of language, thinking and math skills of children. On the basis of findings obtained at the end of the research; it is seen that the language and math skills have a meaningful relationship among each other. Thinking skills are also in a meaningful relationship among both mathematics and language skills. The sub-problems of the study revealed that the variables of age, socioeconomic level, mother and father education status cause differentiation on language, mathematics and thinking skills. There is no significant difference of gender variables seen in language, mathematics, and thinking skills. A finding obtained through the research is to contribute to the development of curriculum and pre-school programs, to support research on the subject, and to contribute to the literature in the field of language development and early mathematics education. Keywords: Early Teaching Skills, Math Skills, Thinking Skills, Language Skills, Pre-school, Education, Child.