Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Haliç Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Klinik Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı

5-8 yaş çocukların sosyal uyum becerilerinin yordayıcısı olarak anne baba tutumları

Mother and fathers preference for the social adaptive skills of their children aged 5-8

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 519872 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın amacı, ebeveyn tutumlarının 5-8 yaş çocuklarının sosyal uyum becerileri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Ayrıca araştırmada seçilmiş alt boyutlara göre ebeveyn çalışma durumunun anne baba tutumu ve sosyal uyum becerileri arasındaki ilişkiyi yordama düzeyine bakılmıştır. Çalışmanın evrenini İstanbul ilindeki Özel Bahçeşehir Bahçeşehir okullarında eğitim 5-8 yaş arası öğrencilerin 187 velisi oluşturmaktadır. Katılımcılara Demografik bilgi formu, Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ), Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği (SUBÖ) uygulanmıştır. Çalışmanın temel sorularının yanıtlanması için korelasyon, regresyon analizi ve t-testi analizlerineden yararlanılmıştır. Regresyon analizleri sonucunda, sosyal uyum ve becerileri yordayan değişkenlerin ebeveyn tutumları alt boyutlarından, demokratik tutum, otoriter tutum ve izin verici tutum olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte yapılan korelasyon analizi sonucunda ebeveyn tutumu alt boyutlarından olan aşırı koruyucu tutumun, sosyal uyum ve beceri alt boyutlarından herhangi birini yordamadığı görülmüştür. Araştırmada yapılan t-testi sonucunda ise; ebeveyn tutumları alt boyutlarından olan, izin verici tutumun, sosyal uyum ve berilerin alt boyutlarından olan dikkat ve hareketlilik ile dürtüsellik boyutlarının ebveyenlerin çalışma durumlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği bulgulanmıştır. Analizler sonucu elde edilen bulgular, literatür ışığında kuramsal olarak tartışılmıştır

Summary:

The aim of this research is to investigate the effect of parental approaches on the social adjustment skills of children aged between 5-8. In addition, the predictive level of the relationship between the working condition of the parent and parental approach and social adjustment skills are examined according to the sub-dimensions selected in the study. The target population of the study comprises of 187 parents of students between the ages of 5 and 8 receiving education at Private Bahçeşehir Schools in Istanbul. Demographic information form, Parent Attitude Scale (PAS), Social Adjustment and Skill Scale (SASS) were applied to participants. Correlation, regression analysis and t-test analyzes were used to answer the main questions of the study. As a result of the regression analysis, it was found that the variables that determine social cohesion and skills are democratic attitude, authoritarian attitude and permissive attitude from the parent attitude sub-dimensions. As a result of the correlation analysis carried out at the same time, it was seen that extreme protective attitudes, social cohesion and skill sub-dimensions of parental attitude sub-dimensions are unpredictable. Finally, as a result of the t-test conducted in the study, it was found that attention, mobility and impulsivity aspects of permissive attitude, social adaptation and skills sub-dimensions of parent attitude sub-dimension showed statistically significant differences according to the employment status of the parents. Keywords: Parental Approach, Social Adjustment Skills