Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

5 numaralı Antalya Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (H. 1247-1251/M. 1832-1835)

The evaluation and transcribtion of number 5 th Antalya Court Record (H.1247-1251/M.1832-1835)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 523010 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Şer'iyye Sicilleri, Osmanlı Devleti tarihinin incelenmesinde en önemli ve birinci elden kaynaklardır Siciller, yazıldığı dönemin idarî, sosyal ve kültürel yapısı hakkında araştırmacılara önemli bilgiler ihtiva eder Siciller, ait oldukları yerleşim yerlerinin idarî yapısı, ekonomisi, sosyal yapısı ve kültürel durumuna dair zengin materyaller içerir Bu yönüyle Osmanlı tarihini aydınlatan en önemli kaynak eserlerdendir Tez konumuz 5 Numaralı Antalya Şer'iyye Sicili'dir İncelediğimiz sicil, H 1247-1251/M 1832-1835 yıllarını kapsamaktadır Tez, giriş bölümünde şer'iyye sicilleri hakkında genişçe bir tafsilâttan sonra dört bölümden oluşmaktadır Birinci bölümde, Antalya şer'iyye sicilleri hakkında bilgi verilerek, 5 numaralı sicilin özellikleri anlatılmıştır İkinci bölüm 5 numaralı şer'iyye siciline göre Teke Sancağı'nın idarî taksimatı ve teşkilatı hakkındadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Court records are the most important and at the first-hand sources of analysing the history of Ottoman Empire Records contain important information for researchers about the administrative, social, and cultural structure of the era that these records were written Records contain abundant materials about the administrative structure, economy, social structure and cultural situation of the place that they belong to Thanks to this aspect of the records, they are among the most important source texts which enlighten the history of Ottoman The subject of our thesis is Number 5th Antalya Court Record The record that we analysed covers the years H 1247-1251/M 1832-1835 The thesis consists of four parts after an introduction part which includes broad details about court records ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.