Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

5. sınıf beden eğitimi ve spor öğretim programının uygulama sürecinin incelenmesi: çoklu durum çalışması örneği

An examination of implementation process of the 5. grade physical education and sport curriculum: Example of multiple case study

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 552059 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın amacı, 5 sınıf beden eğitimi ve spor öğretim programı ile öğretilen program arasındaki uyumun incelenmesidir Nitel araştırma yöntemlerinden çoklu durum çalışması olarak tasarlanan araştırmanın katılımcıları, 2018-2019 Akademik Yılı güz döneminde, Eskişehir'de iki farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ortaokulda, 5 sınıf beden eğitimi ve spor dersini yürüten, iki beden eğitimi öğretmeninden oluşmaktadır Araştırmanın amacı doğrultusunda şu dört ana temaya ulaşılmıştır: 1-Öğretim Programının Uygulanması, 2-Derse Yönelik Tutumlar, 3-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve 4-Öğretmenlerin Öz Değerlendirmeleri Sonuç olarak, öğretmenler başta olmak üzere tüm paydaşların, öğretilen programda etkili oldukları görülmüştür Karşılaşılan sorunların çözümünde hizmet içi eğitimlerin yaygınlaştırılması, öğretmen eğitimi programlarının gözden geçirilmesi ve paydaşların iş birliğinin sağlanması önerilmektedir Anahtar Sözcükler: Beden eğitimi ve spor dersi, Öğretim programı, Durum çalışması, Yapılandırmacı yaklaşım, Öğretilen program ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The aim of this study is to investigate the harmony between the 5th grade physical education and sports curriculum and the curriculum in-use in Eskişehir The participants of the research, which is designed as a multiple case study of qualitative research methods, consists of two physical education teachers who conduct physical education and sports classes at two different socio-economic level secondary schools during the 2018-2019 Academic Year fall semester In line with the aim of the research, the following four main themes were reached: 1-Application of the curriculum, 2-Attitudes towards physical education course, 3-Problems encountered in practice and 4-Self assessment of teachers As a result, it was observed that all stakeholders, especially teachers, were effective in the curriculum in-use ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.