Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

5. sınıf sosyal bilgiler programında sorumluluk, estetik ve doğal çevreye duyarlılık değerlerinin kazandırılmasına ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri

Students' and teachers? views about the acquestion process of responsibility, estethetic and sensiitivity values to naturel environment in the pirimary school 5th grade social sciences program

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 292960 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmada, ilköğretim 5 sınıf sosyal bilgiler dersinde sorumluluk, estetik ve doğal çevreye duyarlılık değerlerinin öğrencilere kazandırılması sürecinin öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır Araştırmada tarama modelinden yararlanılmıştır Araştırmanın çalışma evreni 2009- 2010 öğretim yılında İstanbul ili Çekmeköy ilçesinde 28 ilköğretim okulunda öğrenim gören toplam 2942 beşinci sınıf öğrencisi ile bu okullarda görev yapan toplam 79 öğretmenden oluşmuştur Araştırmanın örneklemi ise Çekmeköy ilçesinde 28 ilköğretim okulunda öğrenim gören 199 beşinci sınıf öğrencisi ile bu okullarda görev yapan 61 öğretmenden oluşmuştur Araştırmanın belirlenen amacına ulaşması için gerekli olan veriler öğrencilere yönelik hazırlanan ?5 Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Sorumluluk, Estetik ve Doğal Çevreye Duyarlılık Değerlerinin Kazandırılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketi? ve öğretmenlere yönelik hazırlanan ?5 Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Sorumluluk, Estetik ve Doğal Çevreye Duyarlılık Değerlerinin Kazandırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri Anketi? ile toplanılmıştır Verilerin çözümlenmesinde istatistiksel teknik olarak ?sayı ve yüzde? lerden yararlanılmıştır Araştırma sonunda öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun öğretmenlerinin sorumluluk, estetik ve doğal çevreye duyarlılık değerlerine yönelik uygun davranışlarda bulundukları ve kendilerinin de bu değerlere sahip olduklarına inandıkları belirlenmiştir Öğrenciler kendilerine sorumluluk, estetik ve doğal çevreye duyarlılık değerleri ile ilgili yeterli açıklamaların yapılmasına karşılık bunları uygulamaya geçirecek etkinliklerin yeterince yapılmadığını belirtmişlerdir Bunların yanı sıra, değerleri kazanmalarında en önemli etkenin aile olduğunu bunu sırasıyla, öğretmenlerin, sosyal bilgiler dersinin, arkadaşlarının ve çevresinin takip ettiğini açıklamışlardır Öğrenciler öğretmenlerinin sorumluluk, estetik ve doğal çevreye duyarlılık ile ilgili davranışlarını yoğun olarak gözlem ve görüşme yaklaşımlarını kullanarak değerlendirildiklerini belirtmişlerdir Öğretmenler sorumluluk, estetik ve doğal çevreye duyarlılık değerlerinin ilköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler programı içerisinde yer almasının ve bu konuda seçilen ünite ile o ünitede verilecek değerin uygun olduğunu belirtmişlerdir Öte yandan, değerlerin kazandırılması sürecinde 5 sınıf sosyal bilgiler programının öğretmen kılavuz kitabı, ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabını yetersiz buldukları sonucuna ulaşılmıştır Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu değer öğretimi sürecinde değeri açıklama yaklaşımını kullanırken, değer öğretimi yaklaşımlarını en çok sorumluluk değerinin öğretiminde kullandıkları belirlenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This study aims to investigate primary school fifth grade students? acqusitions of responsibility, aesthetic and sensitivity values to the natural environment according to students? and teachers? views The scanning model was used in the research study Research population includes 2942 fifth grade students from 28 primary school in Istanbul, Çekmeköy and 79 teachers who work at those primary schools The sample group was selected as 199 fifth grade students and 61 teachers from 28 primary school in Istanbul, Çekmeköy In order to achieve the goal of the study, data were collected using ?Students? Views Questionnaire for Acquisition of Responsibility, Aesthetic and Sensitivity Values to Natural Environment in Primary School 5th Grade Social Sciences Lesson? which is developed for students and ?Teachers? Views Questionnaire for Acquisition of Responsibility, Aesthetic and Sensitivity Values to Natural Environment in Primary School 5th Grade Social Sciences Lesson? which is developed for teachers Collected data were analyzed using statistical method of ?numbers and percentages? At the end of the study, majority of the students indicated that they believe that their teachers? behaviours are appropriate with the values of responsibility, aesthetic and sensitivity to natural environment and they believe that they have such values Students also indicated that although necessary explanations related to values of responsibility, aesthetic and sensitivity to natural environment are provided to them, there are not enough activities that focus on applications of such values Additionally, students explained that the family is the most important factor in development of the values and teachers, social sciences lessons, friends and social environment are the other important factors respectively Students also indicated that they evaluate their teachers? behaviours related with the values of responsibility, aesthetic and sensitivity to natural environment using mainly observation and interview approaches Teachers expressed that it is appropriate to include the values of responsibility, aesthetic and sensitivity to natural environment in the primary school, fifth grade social sciences lesson and selected unit for this topic is suitable for the target values of that unit On the other hand, teachers think that course book, teacher?s guide book and student?s work book are insufficiant for value acquisition process ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.