Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı

5 yaş çocuklarının sosyal becerilerinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi

Multi-variable evaluation of 5 year olds? social skills

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 232007 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırma, ?Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi? (Social SkillsRating System) okul öncesi versiyonunun öğretmen formunun 5 yaş çocuklarıiçin geçerlilik ve güvenirlik çalışmalarını yapmak amacıyla gerçekleştirilmiştir Ayrıca araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen demografik bilgiformunda yer alan cinsiyet, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu,okul öncesi eğitim alma süresi ve kardeş sayısı değişkenlerinin ölçek ve altölçeklerdeki puan ortalamalarını etkileyip etkilemediği de araştırılmıştır İlişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışma olan bu araştırmanınçalışma grubunu, Ankara ilindeki çeşitli anaokullarına devam eden 5 yaşgrubundaki toplam 341 çocuk oluşturmuştur Araştırmanın geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları için yapılan analizlersonucunda, ?Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi? Türkçe formununülkemizde uygulanması için geçerli ve güvenilir bir değerlendirme aracıolduğu söylenebilir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This study was conducted to certify the validity and reliability of the?Social Skills Rating System? preschool education version for the 5 year olds The possible effects of variables like gender, parents? educationalbackground, preschool education duration and number of siblings in thedemographic information form on the scale and subscale score mean areexamined The research design of this study is relational scanning model in whichthe study group is 341 children of 5 year olds from different preschools inAnkara The validity and reliability studies of this research reveal that Turkishversion of the Social Skills Rating System is a reliable and valid evaluationtool for the Turkish context The effect of variables in the demographicinformation form on the scale and subscale score means are analyzedthrough Mann-Whitney U and Kruskall Wallis statistical methods The results of the study show that girls outscore boys in terms ofcooperation, self-expression/ confidence, self-control and social skills as awhole; on the other hand, boys in overall problem behaviors and extrinsicbehaviors ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.