Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

5 yaş grubu (48-60 aylık) çocukların sanat etkinliklerinde temsile dayanan taklit ve öykünmenin incelenmesine yönelik bir durum çalışması

A case study aimed at investigation of imitiation and mimesis based on representation in art activities of childeren who are in the age group of 5 (48-60 months old)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 533268 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Geçmişten günümüze sanat insanların hayatında bir şekilde varlığını korumuş ve giderek önem kazanmıştır. Sanat eğitiminin gerekliliği günümüzde yadsınamaz duruma gelmiş, bununla birlikte okul öncesi eğitimin çocukların eğitimine etkisi ve yararları anlaşılmış okul öncesi eğitimin önemi de giderek artmıştır. Okul öncesi eğitimin kapsadığı yaş grubu nedeniyle birçok öğrenme için kritik bir dönemdir. Bu dönemin (0-6 yaş), çocukların çizgisel gelişimi açısından önemli bir yaş aralığı olması, bu yaştaki çocukların sanat çalışmalarının incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte öğrenmede etkin rol oynayan temsile dayalı taklit ve öğrenme kavramlarının okul öncesi çocuklarının sanatsal çalışmalarındaki etkisinin saptanması okul öncesi çocuğunun sanatsal gelişimini en verimli hale getirilmesi ve bu alanda yapılabilecek bilimsel çalışmalara zemin oluşturması açısından oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı, 5 yaş grubu çocukların okul öncesi eğitimi sanat etkinliklerinde sanatsal temsile dayanan hangi taklit ve öykünme davranışlarını gösterdiklerinin, bu taklit ve öykünme davranışlarını sanat çalışmalarına nasıl yansıttıklarının aydınlatılmasıdır. Araştırma durum çalışması yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup araştırma verileri tematik analiz ile değerlendirilmiştir. Araştırma Şehit Seçkin Çil Anaokulu, beş yaş grubu çocukların sanat etkinlikleri ile sınırlandırılmıştır. Yapılan analizler ışığında, beş yaş grubu çocukların sanat etkinliklerinde oluşturdukları sanat ürünlerinde temsile dayalı taklit ve öykünme davranışı gösterdikleri bu bağlamda taklit ve öykünme davranışının ortaya çıkmasında özgün ürün oluşturmaya imkân sağlayan öğrenme ortamı, otorite yönlendirmesi, yakın çevrenin model alınması gibi birçok etkenin rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çevresel etkenlerin sanat çalışmalarına nasıl yansıdığına ilişkin detaylı bilgiler sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Taklit, Mimesis, Okul öncesi eğitim, Sanat eğitimi.

Summary:

Art has continued it's existence in human's life somehow and it has gained importance over time from past to present. The necessity of art education has become undeniable today; besides this fact, the influence and profit of preschool on childeren's education has been understood and the importance of preschool education has gained prominence in time too. This period's (0-6 ages) being an important age range for childeren's development at drawing makes the investigaton of the artworks of the childeren in this age period essential. In addition to this, determining of the influence of representation-based imitation and mimesis concepts ,which play an active role in learning, on preschool student's art works is important in terms of getting pre school student's artistic development to its best productive condition and giving further scientific works may be done in this field a ground. The purpose of this investigation is to clarify that which artistic representation based imitation and mimesis behaviours 5 age group childeren exhibit in their preschool art works and how they represent these behaviours in them. The investigation was carried out with case study method and it was evaluated with thematic analysis methods. The investigation has been limited to art works of 5 years old childeren who study at Şehit Seçkin Çil Pre-School. In the light of the analysis that was carried out, it has been revealed that childeren exhibit representation based imitation and mimesis behaviours in their art works which they created in their art activities; in this context, several factors; like learning environment, authority instruction, taking close ones as an example; play role in occurence of the imitiation and mimesis behaviours that give chance to create unique products. Detailed information related to how environmental factors effect art works has been presented. Keywords: Imitation, Mimesis, Preschool education, Art education.