Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2011

50 yaş üzeri idrar yolu infeksiyonu olan hastaların idrarlarında substans P, vasoaktif intestinal peptid ve kalsitonin-gen ilişkili peptid düzeylerinin tesbiti

Changes in urine substans P, vasoactive intestinal peptide and calcitonin-gene-related peptide levels in fifty-years old or older patients with urinary tract infection

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 349551

Tezi Bul
Özet:

Toplumda idrar yolu infeksiyonu çok sık görülen özelliklede yaşlı populasyonda ciddi mortalite ve morbidite ile sonuçlanan, tanınması ve tedavisi çok önemli olan bir hastalıktır. Duysal sinirlerden salınan VIP, CGRP ve SP'nin inflamatuar ve infeksiyöz hastalıklarda arttığı birçok çalışmada gösterilmiştir. Bu peptidlerin artışı inflamasyonu tetiklediği gibi organizmayı patojenlere karşı koruyabilmektedir. Çeşitli çalışmalarda bu nöropeptidlerin duyusal sinirlerde yaş başta olmak üzere çeşitli faktörlerle (örn: DM) azaldığı saptanmıştır. Bu çalışmada amacımız 50 yaş üstü idrar yolu infeksiyonu saptanmış hastaların idrarlarında bu peptidlerin düzeylerinin nasıl değiştiğini saptamaktır. Çalışmamıza Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Polikliniklerine başvuran veya klinikte yatmakta olan idrar yolu infeksiyonu saptanmış 50-90 yaş arası olan 67 hasta alındı. Kontrol grubu olarakta yine 50 yaş üstü, ek hastalığı olmayan aktif yakınması ve herhangi bir idrar yolu infeksiyon semptomu olmayan 37 sağlıklı gönüllü birey alındı. Tüm hastalar, cinsiyetlerine, semptomların olup olmamasına, yaş aralıklarına göre (50-60 yaş ve 61-90 yaş olarak) sınıflandırıldı. İyileşme gösteren hastaların 15 tanesinde, tedavi sonrası idrar örneğini alınarak, nöropeptit düzeyleri belirlendi ve ilk sonuçlarla karşılaştırıldı. Hasta grubunda CGRP düzeyinde kontrol grubuna göre anlamlı artış bulundu( P=0,0069). Benzer bulgular literatürde ciddi sistemik infeksiyonu olan hastalarda bildirilmiştir. Diğer peptidlerde anlamlı azalma ve artma saptanmadı. Ayrıca steril piyüri olarak sınıflandırdığımız grupta da CGRP düzeyi benzer şekilde yüksek bulundu ( P=0,00318). Bu hastaların 15'i kültürde üreyen etken mikroorganizmaya duyarlı antibiyotik ile tedavi edildikten sonra yeniden idrar örnekleri incelendi. Seftriakson ile tedavi edilen grupta tedavi sonrası SP düzeyleri anlamlı olarak düşüş gösterdi ( P=0,0125). Bu durum, literatürdeki bilgilerde göz önüne alındığında Seftriaksonun duyusal sinirleri aktive ederek SP'nin salınımını ve atılımını arttırmasına bağlı olabilir. Ayrıca hastaları cinsiyetlerine göre sınıflandırdığımızda kadınlarda bu 3 peptid daha fazla bulundu. Hastaları idrar yolu infeksiyonları semptomu olanlar ve olmayanlar olarak sınıflandırdığımızda semptomu olan tüm hastaların olmayanlara göre daha yüksek SP, CGRP ve VIP düzeyleri saptandı. ( P=0,0069). Sonuç olarak literatür incelendiğinde bu çalışma idrar yolu infeksiyonu saptanmış hastaların idrar örneklerinde nöropeptid düzeyini çalışan ilk çalışmadır. Bulgularımız infeksiyonla ve inflamasyonla CGRP'nin arttığı yönünde olduğu için bu peptidin patogenezde rol alabileceğini ve semptomatik hastalarda artmış olan bu nöropeptidlerin antagonistlerinin semptomatik tedavide kullanılabileceği gündeme gelmiştir. Sefalosporin grubu antibiyotiklerin anti-bakteriyel özelliklerine ek olarak duyusal sinirlerin aktivasyonuna neden olabileceğine ilişkin kanıtlar bulunması ilginç bir bulgu olarak değerlendirilmiştir. Anahtar kelimeler: İdrar you infeksiyonları, Substans P, Vasoaktif intestinal peptid, Kalsitonin gen ilişkili peptid.

Summary:

Urinary tract infection is a commonly encountered disease leading to serious mortality and morbidity particularly in the elderly population. Hence early diagnosis and treatment is curicial. It was shown that; VIP, CGRP and SP, which are released from the sensory nerves, increased in inflammatory and infectious diseases. Increased peptide levels not only increases the local inflammatory response but also protect the organism against the pathogens. 67 patients between the ages of 50 and 90 years old, with the diagnosis of urinary tract infection from the outpatient or inpatient clinics of the Akdeniz University Faculty of Medicine Hospital, were included in the study. 37 healthy persons over 50 years-old age without any active complaint or any urinary tract infection symptoms were also included as the control group. Additionally, patients with the urinary tract infection symptoms (disurie, urgency) but without any microorganism cultivated in the urine cultures, were included in the study. All the patients were classified with respect to their sex, age (50-60 years old and 61-90 years of old age groups), presence of symptoms, presence of HT and DM history. Urine neuropeptide levels were determined in 15 improving patients after treatment, and they were compared with the previous results. There was a statistically significant increase in the CGRP levels of patient group with respect to the control group. Similar findings were previously reported in patients with severe systemic infection. VIP and SP levels were not significantly different between groups. CGRP levels were also increased in patients with sterile pyuria. Urinary samples were reexamined after appropriate antibiotic treatment in 15 patients. After-treatment SP levels showed a statistically significant decrease in the ceftriaxone treated group. This fact, considering the information in the literature, may be due to stimulation of sensory nerve endings by Ceftriaxone which depletes SP. SP, CGRP and VIP levels were consistently higher in female patients compared to male patients In conclusion, this study examined the urine neuropeptide levels of patients with urinary tract infection for the first time. Because we found that CGRP levels were increased in infection, it became a current issue that this peptide might have a role in pathogenesis. Furthermore increased levels of VIP, CGRP, SP observed in symptomatic patients suggest that symptoms of urinary tract infections may be treated with peptide antagonists. Further studies however required. Interestingly, in this study, it has been observed that cephalosporin group antibiotics may lead to sensory nerve activation in addition to their antibacterial properties. Key words: Urinary tract infections, substance P, vasoactive intestinal peptide, calcitonin gene related peptide.