Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2001

50 yaş ve üzeri kanserli hastalarda komorbidite ve yorgunluğun değerlendirilmesi ve tedavi kompliansı ile olan ilişkilerinin incelenmesi

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 107583

Tezi Bul
Özet:

Dünya nüfusunun yaşlı kesimi giderek artmaktadır. Kanser ise insidensi yaşla beraber artan bir hastalıktır. Yaşla beraber kanserin yanı sıra kronik hastalıkların insidensinde de artış olmaktadır. Dolayısıyla yakın bir gelecekte komorbiditesi olan kanserli yaşlı hastalar onkologlann tedavi ettikleri hasta grubunun en büyük kısmım oluşturacaklardır.Ancak yaşlı ve komorbiditesi olan kanserli hastalarla ilgili tanı, tedavi ve tedavi komplikasyonlan ile tedavi kompliyansı konusunda çok az veriye ve bilgiye sahibiz. Bunun belki de en önemli nedeni kanserli bir hastada komorbiditeyi tüm boyutlarıyla gerçek prognostik değerini ortaya koyacak şekilde ölçüm metotlarının geliştirilmiş olmamasıdır. Kanserli bir hastada yaşam kalitesini en az ağrı kadar bozan ve karşılaşılan en sık semptom olan yorgunluk için de aynı komorbidite gibi geçerliliği herkes tarafından kabul görmüş bir ölçüm metodu yoktur. Bu önemli semptomun tedavisinde en önemli adım olguyu doğru ve etraflıca ortaya koyacak ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesidir. Bu çalışmada hem komorbiditenin hem de yorgunluğun 50 yaş ve üzeri çeşitli kanserli hastada prevalansı araştırıldı ve tedavi kompliyansı ile olan ilişkileri araştırıldı. Materyal ve metod: Ağustos 2000-Nisan 2001 arasında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsüne başvuran 50 yaş ve üzeri 115 çeşitli kanserli hastada Charlson komorbidite indeksi ve görsel ve sözel yorgunluk skalalan uygulanarak komorbidite ve yorgunluk prevalansı araştırıldı. Daha sonra bu hastalarda komorbidite ve yorgunluğun varlığının tedavi kompliyansı ile olan ilişkisi incelendi. Bunun için hastaların alması gereken kemoterapi, hormonoterapi, immunoterapi ve/veya radyoterapiden olan sapmaları incelendi. Bulgular: Hastaların medyan yaşı 64 (50-82) ve en az bir komorbiditesi olan hastaların prevalansı %51 (kadınlarda % 55.erkeklerde % 48) bulundu. Yorgunluk prevalansı ise %61 olarak saptandı. Komorbidite ile yetersiz tedavi alımı arasında anlamlı ilişki saptandı 33(p<0,001). Orta ve ciddi derecede(3., 4. ve 5.grup) yorgunluk ile yetersiz tedavi alımıyla ve komorbiditeyle de anlamlı ilişki olduğu bulundu(sırasıyla p<0,009 ve p<0,001). Sonuç: Yaşlı kanserli hastalarda komorbidite prevalansı oldukça yüksek ve bu hastalarda yetersiz tedavi alımının ve standart tedaviden sapmanın önemli bir nedenidir. Yorgunluk prevalansı da henüz daha onkolojik tedavi almamış hastalarda bile oldukça yüksektir ve orta ve ciddi yorgunluğu olan hastalarda yetersiz tedavi alımının nedenleri arasında yer almaktadır. 34 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: