Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

5187 sayılı yeni Basın Kanunu kapsamındaki basın düzenine yönelik suçlar

Offensis committed agains press order taken plac in the new press number 5187

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 241177 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

?5187 Sayılı Yeni Basın Kanunu Kapsamındaki Basın Düzenine YönelikSuçlar? başlığını tezimizde ele alınmış olan sorun, 5187 Sayılı Basın Kanununda herbiri ayrı bir kanun maddesi ile düzenlenmiş olan ve basın suçlarının bir grubunuoluşturan ?basın düzenine karşı işlenilen suçlar?ın incelenmesidir.Basın, gazete ve dergi gibi belirli zamanlarda çıkan basılı eserlerle radyo vetelevizyon gibi görsel-işitsel kitle haberleşme araçlarından oluşmaktadır. Bu sebepleilk bölümde öncelikli olarak kitle haberleşme, kitle haberleşme aracı, bir kitlehaberleşme aracı olarak basın ve basın hukuku kavramları ele alındıktan sonra basındüzeni, temel kavramları, işleyişi ve süjeleri açıklanmaya çalışılmıştır. İkinciBölümde, basın suçu, basın suçu türleri ve basında ceza sorumluluğu anlatılmıştır.Üçüncü Bölümde ele alınmış olan ?basın düzenine karşı işlenilen suçlar?, üç anabaşlık altında sınıflandırılmış; suçların her biri yapısal unsurlarıyla beraberincelenmiştir. Bu unsurlar; `genel olarak', `korunan hukuki değer', `fail-mağdur',`maddi unsur', `hukuka aykırılık unsuru', `manevi unsur', `suçun özel görünüşşekilleri', `kusurluluğu etkileyen veya kaldıran haller' ve `yaptırım'dır.Tezimizin hazırlanmasında öncelikle basın hukuku alanında yazılmış olantezler incelenmiş, ayrıca makaleler ve kitaplardan da yararlanılmıştır. BunlardanKayıhan İçel ve Yener Ünver'in birlikte hazırladıkları ?Kitle Haberleşme Hukuku?adlı eser temel kaynak olarak kullanılmıştır. Ayrıca konular ele alınırken Yargıtaykararlarından da örnekler verilmeye çalışılmıştır. Uygulamada basın düzenine karşıişlenilen suçlar alanında sık karşılaşılan sorunlar konusunda bilgi edinebilmek için debasın savcılarıyla görüşülmüştür.Tezimizin `Sonuç' Bölümünde de uygulamada karşılaşılan bazı güçlüklerdenbahsedilmiş, spesifik olarak özellik taşıyan bazı basın düzeni suçlarınındeğerlendirilmesi yapılmış, bazı eksiklikler tespit edilerek önerilerde bulunulmayaçalışılmıştır.

Summary:

The problem we studied in our thesis with the title "Offenses CommittedAgainst Press Order Taken Place in the New Press Law Number 5187", is to study"Offenses Committed Against Press Order" including its structural elements, forminga group of press offences each of which is arranged under a separated article of lawin the Press Law Number 5187.Media is consist of printed consequence as newspapers, magazines andaudiovisual mass communication instruments as radio and television. Therefore`mass communication?, `mass communication instruments?, as a masscommunication instrument `press? and `press law? is considered in the First Chapterin priority. After that `press order?, ?its fundamental conceptions? `its operativeeffect? and `its subjects? are explained in the First Chapter. Offenses through presstypes of offenses through press and penal liability in offenses through press areexplained in the Second Chapter. ?Offenses Committed Against Press Order? that arestudied in the Third Chapter are explained after dividing in three major parts, eachand every of these offenses are studied together with their structural elements. Theseelements are `abstract? , `protected benefit of law? , `perpetrator-injured party?,`substantive element? , `contradiction to law?, `moral element? , `forms of specialappearance of offenses? , `statements affecting or abrogating being at foult? and`sanction?.During preparation of our thesis we, before all else, studied theses written inthe field of the law of press, and having additionally benefited from relevant articlesand books. Out of them, the work named "Mass Communications Law" prepared byKayıhan İçel and Yener Ünver together has been used as the basic source.Furthermore, when we study any topic tried to give examples out of decrees by theSupreme Court of Appeals. We have also spoken with press prosecutors in order tovihave information about problems practically most encountered in the field ofoffenses committed against press order.In the result chapter, it was mentioned some difficulties in practice,assessment of the specific offences committed against press order was done, as wellsome shortages were determined and suggestions were given.