Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Ceza ve Ceza Usul Hukuku Bilim Dalı

5237 sayılı Türk Ceza Hukukunda hakaret suçu

Crime of insulting the Turkish Criminal Code No. 5237

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 264515 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Hakaret suçunun yasalarda düzenlenmesinin amacı, herkesin sahip olduğu onur, şeref ve haysiyetin korunmak istenmesidir. Bu amaç nedeniyle hakaret suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası'nın ``Kişilere Karşı Suçlar'', ismini taşıyan 2. kısmının, 8. bölümünde ``Şerefe Karşı Suçlar'' adı altında 125. madde ve devamında düzenlemiştir. Uygulamada en çok karşılaşılan suçlardan biri olan ` hakaret suçu ' ile ilgili, Yeni Yasa'da, Eski Yasa'ya oranla birçok faklılık bulunmaktadır. Bu farklılıklardan en önemlisi ise, artık sövme suçlarının önceki yasadan farklı olarak ayrı bir başlık altında düzenlenmeyip, hakaret suçu kapsamında yer almış olmasıdır. Bunun dışında Yeni Yasa'da isnadın ispatlanması, cezanın miktarı, suçun düzenlendiği yer ve suçun nitelikli halleri konuları ile ilgili olarak da farklılıklar yer almaktadır.

Summary:

The purpose of editing the crime of insult law is protecting dignity, honor and dignity which everybody has. Because of this reason, the crime of insult was arranged by the Turkish Penal Code, No. 5237, Second Part which named ?Crimes Against Persons?, under Section 8 named ?Crimes Against Honour? and Article 125. If we compare the Old Law and the New Law, easily we can understand that there are many differences between them about ?insult crime? which is met mostly in practice. The most important of them, the crime of cursing hadn?t been arranged under a different headline anymore and has been evaluated in context of ?crime of insult?. Apart from that, there are some differences about the testifying of the imputation, the amount of the punishment, the place of the crime in the Law and the quality issues in relation to the cases in the New Law.