Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Ceza ve Ceza Usul Hukuku Bilim Dalı

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda müsadere

Confiscation in Turkish Criminal Code Numbered 5237

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 229293 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Müsadere; kanunda yazılı olan durumlarda, belirli esyanın veya kazancınmülkiyetinin, mahkeme kararıyla, devlete geçmesini saglayan bir güvenlik tedbiri olaraktanımlanabilir. Kurum 5237 sayılı TCK'de, Birinci Kitap (Genel Hükümler), 3. Kısım, 2.Bölümde düzenlenmistir. Kanun koyucu bu düzenleme ile 765 sayılı TCK zamanındatartısmalı konulardan birini olusturan müsaderenin hukuki niteligini güvenlik tedbiri olarakkabul edilmistir. 5237 sayılı Kanun müsadere konusunda ikili bir düzenleme yaparak yeni birkurum olan kazanç müsaderesini ayrı bir maddede düzenlemistir. Bu düzenleme ile suçislemek yoluyla kazanç elde edilmesini önlemek amaçlanmıstır.Haziran 2005 ile birlikte ceza hukuku sistemimizde önemli degisiklikler yapılmıstır.Bu sistemle birlikte ceza hukuku alanındaki genel ilkeler sadece TCK'de düzenlenmis, özelceza yasalarında ise, sadece özel suç tanımlarına ve bu suçlarla ilgili yaptırımlara yerverilmistir. Böylece ceza kanunda belirlenen genel ilkelerin tüm özel kanunlar ve ceza içerenkanunlar için de uygulanması temin edilmistir. Bu anlamda genel hükümler kısmındadüzenlenmis olan müsadere hükümleri de artık tüm özel kanunlar için uygulanacaktır.5271 sayılı CMK' de 1412 sayılı CMUK'ta yer alan hükümlere benzer düzenlemelereyer verilmistir. Müsadere usulü CMK' de Besinci Kitap, ikinci Kısım, ikinci Bölümde,?Basvuru? (Madde 256), ?Durusma ve Karar? (Madde 257), ?Kanun Yolu? (Madde 258) ve?Suç Konusu Olmayan Esyanın Müsaderesi? (Madde 259) baslıkları altında dört maddededüzenlenmistir.Müsadere ya da iadeye dair karar kesinlestiginde infazın nasıl yapılacagı ise; 25832sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.06.2005 günü yürürlüge girmis olan ?Suç EsyasıYönetmeligi? ile düzenlenmistir.Ceza hukukumuzda yeni bir düzenlemeyle karsımıza çıkan müsadereyi konu alançalısmamız dört bölümden olusmaktadır. ilk bölümde Kavram, Tanım, Hukuki Nitelik,Tarihsel Gelisim, Karsılastırmalı Hukukta Müsadereye liskin Düzenlemeler, MüsadereÇesitleri, Benzer Kavramlarla Karsılastırılması; ikinci Bölümde, Türk Ceza KanunundaMüsadere; Üçüncü Bölümde, Müsadere Usulü incelenmistir. Dördüncü ve son Bölümde ise;Müsadere veya iade Kararlarının infazı konuları ele alınmıs ayrıca konularla ilgili çokçaYargıtay kararlarına da yer verilmistir.

Summary:

In the circumstance writing law confiscation is defined as a measure of security thataims to transfer ownership of certain goods or income to the state by means of a court order.That topic is regulated in 2. chapter of 3. section of first paper, TCC Turkish Criminal Code(number 5237.) Thanks to new regulation, the legal quality of confiscation that was discussedin old time of Turkish Punishment Act is accepted as a measure of security. TCC (number5237) introduces a double regulation relating to confiscation and regulates confiscation ofincome collagetes as a new regulation in another provision. To prevent making income viacommit an offense is purposed with that regulation.Important changes were made of the Criminal Law systems in June, 2005. With thissystem, general principals were put in order in the Criminal Law area at only the TurkishCrime Law (TCL). In private law order, only mentioned about private crime definitions andsanctons related with this crimes. Thus, it was ensured that general principals which werementioned in Criminal Law would be applied to all private laws and laws which includedcrimes. It means that confiscation decisions which are ordered in general decisions sectionwill be applied to all private laws.In Crime Trial Law which issues of 5271 were made ordering like decisions inMethods of Crime Judgement Law(MCJL). In Crime Trial Law (CTL), fifth book,secondpart, second section was ordered as four articles. ?Application?, (Article 256), `?Trial andDecision?? (Article 257), Law way (Article 258), and confiscation of objects which are notguilty?? (Article 259)The way the execution will be carried out confiscation or the last decision aboutgiving back was ordered in ?Crime Objects Regulations? which was published a formalnewspaper on 1st, May 2005 and (Issue 25832)Our study about confiscation, which appears in new ordered crime laws contains foursections. In the first section concept, definition, law quality and historical development,ordering of confiscation in comarement law. In the second section, confiscation in TurkishCrime Law. In the third section, confiscation methods are studied.In the fourth and lastsection, subjects of executing of confiscation and decisions of giving back are studied, andalso related with subjects about many decisions of Supreme Court of Appeal.