Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Ceza ve Ceza Usul Hukuku Bilim Dalı

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda tehdit suçu

The crime of threat in the Turkish Criminal Law by the rule no 5237

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 273327 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleriyle ve anayasada koruma altına alınan ?kişi hak ve hürriyetleri? hukuk düzeninin ayrılmaz parçasıdır Uygulamada sık karşılaşılan suç türünden biri de ?tehdit suçu? dur Gerek Yargıtay kararlarında, gerekse doktrinde tehdit suçuna ilişkin bazı tartışmalı hususların olması bizi tezde tehdit suçuna ilişkin araştırma yapmaya yönlendirmiştir Çalışmamızda ?tehdit suçu? iki ayrı bölümde incelenmiştir Tehdit suçunun incelemesinde göz ardı edilemeyecek bir husus olan hürriyet kavramına, hürriyetlerin ceza kanunu ve diğer hukuk metinlerinde korunması hususlarına birinci bölümde yer verilmiştir Bu bölümde tehdit suçuna ilişkin genel bilgiler anlatılmış, tehdit suçunun kanundaki yeri belirtilmiş, suçun faili ve mağduruna ilişkin değerlendirme yapılmıştır Çalışmamızın ikinci bölümünde tehdit suçunun unsurları anlatılmış, suçun manevi unsuru incelenirken özellikle kavgada öfkeyle sarfedilen sözlere ilişkin Yargıtay kararları incelenmiştir Bu bölümde ayrıca tehdit suçu ile benzerlik gösteren suçlar incelenmiş, tehdit suçunun bu suçlardan farkları anlatılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

?Personel Rights and Liberties? which are preserved in constitutional charter and with provisions of 5237 numbered Turkish Criminal Code, are integral part of the law system One of the most faced criminals is ?Threat Crime? As there are divisive issues about threat crime both on arbitrements of Supreme Court of Appeals and jurisprudence, we are directed to make are search on threat crime in our thesis In our study threat crime is examined in two different parts In the first part we gave information about liberty which can not be neglected while examining the threat crime Criminal Codes of Liberty and preservation with other law texts In this part we explained general info relating to threat crime, cited where threat crime takes place on the law, made on evalmation relating to the criminal and the victim In the second part of our study we explained the components of the threat crime, examined the arbitrements of Supreme Court of Appeals relating to the words spoken out hotly during the argument while examining the moral part of crime In this part, we alsoexamined the similar criminals to threat crime and explahed the differences of threat crime ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.