Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı

5237 sayılı Türk ceza kanununda yer alan güveni kötüye kullanma suçu

Abuse of confidence crime in Turkish penal code numbered 5237

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 550309 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

5237 sayılı TCK'nın 155. maddesinde güveni kötüye kullanma suçu düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre, belirli bir şekilde kullanmak veya muhafaza etmek amacıyla zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunulması veya bu devir olgusunu inkar edilmesi halinde suç tamamlanacaktır. Güveni kötüye kullanma suçu açısından korunan hukuki yarar, mülkiyet hakkı, kişiler arasındaki güven duygusu ve zilyetlik hakkıdır. Güveni kötüye kullanma suçu, özgü suçlar kapsamında kaldığından bu suçun faili herkes olamaz. Sözleşme ilişkisi gereğince eşya üzerindeki zilyetlik hakkı kendisine devredilen kişi bu suçun faili olabilir. Bu suçu, benzer suçlardan ayırmaya yarayan temel ölçüt; özgür irade neticesinde mal üzerindeki zilyetliğin devredilmiş olmasıdır. Güveni kötüye kullanma suçunun maddi konusunu, taşınır veya taşınmaz mallar oluşturmaktadır. Zaten bu husus madde gerekçesinde açıkça belirtilmiştir. Güveni kötüye kullanma suçu, sadece kasten işlenebilen bir suçtur. Taksirle işlenmesi mümkün değildir. Güveni kötüye kullanma suçuna, iştirak, içtima ve teşebbüs hükümlerinin uygulanabilmesi de mümkündür. Bu suçun temel hali ile TCK'nın 167/2. maddesinde belirtilen kişiler aleyhine işlenmesi halinde suç şikayete tabidir. Ancak nitelikli halinde ise suç şikayete tabi değildir. Bu suç açısından yaptırım olarak hapis cezası yanında adli para cezası da öngörülmüştür.

Summary:

In 155th article of Panel Code of Turkey, numbered 5237, abuse of trust is regulated. According to this article, on a property which had been transferred for a specified usage or, for the purpose of protection, when denying the transfer to himself of property, or enjoying the use of such property for a purpose not specified at the time of the transfer, the crime is completed. In terms of abuse of trust, protected legal interests are property right, interpersonal confidence and right of possession. Since abuse of trust is within the concept of specific crime, can't everyone be the perperpetrator of the crime. Any person who enjoys the transfer of possession right on property can be the perpetrator of the crime. Basic criterion which differs this crime from other similiar crimes is transferring right of possession on property with free wiil. Movable and immovable properties constitutes the material subject of the abuse of trust. Morover, this matter is clearly stated in the article's preamble. Abuse of trust is a crime which can only be committed intentionally. It is not possible to commit with negligence. It is possible to practice the provisions of privity, session and attempt. In basic form of this crime and when the crime is committed against someone who stated in the article 167/2, it is subject to complaint. But in major form of the crime, it is not subject to complaint. As a sanction for this crime, besides a penalty of imprisonment, a judicial fine is provided.