Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesi açısından izne tabi pay edinim ve devirleri

Acquisition and transfer of bank shares in the terms of article 18 of Banking Law no.5411

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 274129 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Halktan tasarruflarını toplamak suretiyle kaynak sağlayan ve bu kaynakları başta kredi olmak üzere çeşitli yollarla ulusal ekonomiye aktaran bankalar, yüklendikleri bu işlev nedeniyle bir anonim ortaklık olmasına rağmen Türk Ticaret Kanununda düzenlenen anonim ortaklıklardan farklı düzenlemelere tabi tutulmaktadır. Bankalar açısından farklı düzenlemelere gidilmesinin nedeni tasarrufların teşvik edilerek yatırımlara kanalize edilmesi sürecinin herhangi bir nedenle sekteye uğramasının, toplumun geniş bir kesimini, dolayısıyla kamuyu etkileyecek olmasıdır. Bu sebeple, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda bankanın faaliyetlerini güvenli bir şekilde yürütebilmesi amacıyla kamu gücünün çeşitli müdahaleleri düzenlenmiştir. Söz konusu kamusal müdahalelerinden biri de, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun m.18 hükmündeki belirli bir oranı aşan ve belirli nitelikleri taşıyan banka payı edinim ve devirlerinin pay defterine kaydının Kurulun izni ile mümkün olabilmesine ilişkin düzenlemelidir. Tezimizin konusunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun m.18 hükmünde düzenlenen bankaların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabi pay edinim ve devirleri oluşturmaktadır. Tezimizde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile banka paylarının edinim ve devirleri için getirilen bu özel düzenlemeler hukuk alanında doğurduğu sonuçları ile birlikte incelenerek, bu alandaki güncel ve önemli boşluğu doldurmak hedeflenmektedir.

Summary:

Banks fulfil an important economic function than the other joint stock companies. Because of that function they are subject to different regulations and various interventions of the public power. In that concept, the acquisition and transfer of bank shares differ from the the acquisition and transfer of the joint stock company shares. The acquisition and transfer of bank shares which require permission from the Banking Regulation and Supervision Board, is regulated by the article 18 of Banking Law No.5411, is the subject of our thesis. In this work,the legal results of the acquisition and transfer of bank shares without permission will also be assessed .