Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

55 yaş üstü postmenapozal kadınlarda 25(oh) vitamin d3 ve quadriceps kas gücü korelasyonunun kesitsel çalışma ile değerlendirilmesi

Evaluation of 25 (oh) vitamin d3 and quadriceps muscle strength correlati̇on in over 55 years in postmenopausal women by cross-secti̇onal study

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 503755 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

D vitamini, kemik metabolizması ve nöromüsküler fonksiyonlar için önemli rolleri olduğu bilinen bir vitamindir. Vitamin D eksikliği postmenapozal kadınlarda sık görülür ve güneş ışığından az faydalanma, diyetle vitamin D alım azlığı, bakım evinde kalmak, kış mevsiminde olmak, artmış yaş, azalmış emilim ve derinin vitamin D sentezleme kapasitesindeki azalma ile ilişkilidir. Özellikle ileri yaşta D vitamini eksikliği kas güçsüzlüğü, kas ağrısı ve buna bağlı denge bozukluğu sonucu düşme ve kırık riskini artırabilmektedir. Biz bu çalışmamızda postmenopozal kadınlarda bilateral qadriceps kas gücünü kas-iskelet sistemi performansının niceliksel ve objektif ölçümüne olanak sağlayan izokinetik test ile (bilateral Quadriceps 60˚-90˚de izokinetik) değerlendirip PTH, 25(OH)D vitamini, Ca, Kreatinin(Cr), Alanin Transminaz(ALT), Alkalen Fosfataz (ALP), Total Kreatin Kinaz (Total CK) ölçümleri ile korelasyonunu değerlendirdik. D vitamini düzeyleri ile alt extremite kas gücü arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptamadık. Özellikle postmenapozal >55 yaş üstü hasta grubunda bu konu ile ilgili literatürde çok az sayıda çalışma mevcuttur. Bu konuda net görüş birliği için yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Summary:

Vitamin D is a vitamin known to play important roles in bone metabolism and neuromuscular functions.Vitamin D deficiency is common in postmenopausal women and is associated with less benefit from sunlight, low vitamin D intake, staying at home, staying in winter, increased age, decreased absorption, and a deeper vitamin D synthesis capacity. Especially at advanced age, vitamin D deficiency may increase muscle weakness, muscle aches and consequent disbalance resulting in decreased risk of fracture. In this study, we evaluated bilateral qadriceps muscle strength in postmenopausal women with an isokinetic test (bilateral Quadriceps 60 ° -90 ° isokinetic) that allowed quantitative and objective measurement of musculoskeletal performance.We evaluated the correlation of muscle power with measurements of PTH, 25 (OH) D vitamins, Ca, creatinine (Cr), alanine transaminase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), total creatine kinase (total CK). D vitamini levels and lower extremity muscle strength were not statistically significant. In the postmenopausal group of patients over 55 years of age, very few studies are available in the related literature. In this regard, there is a need for work to be done for a clear vision consortium.