Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Ceza ve Ceza Usul Hukuku Bilim Dalı

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları

Smuggling actions and sanction in the Struggle of Smuggling Code which is the number of 5607

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 281007 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kaçakçılık kısaca yasadışı olarak mal ithali şeklinde tanımlanabilecektir. . Bu yasadışı fiil uyuşturucu gibi yasadışı ürünlere yönelik olduğu gibi mücevher, sigara gibi yasal ürünlere yönelik olarak yapılan ithalat veya ihracat fiillerini de kapsayıcı niteliktedir. Kaçakçılık ülkeler açısından karşımıza çıkan en önemli suç tiplerinden birisini teşkil etmektedir. Bu ülkeler kaçakçılık fiillerinin çeşitli tipleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Buna örnek olarak uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, nükleer madde kaçakçılığı ve yasal malların kaçakçılığı verilebilir. Kaçakçılık fiilleri son yüzyılda teknolojideki ve sosyo-ekonomik ve politik alanlardaki gelişim ve değişiklikler çerçevesinde artış göstermiştir.Kaçakçılık oranlarındaki bu artış neticesinde hükümetler kaçakçılığı önlemeye ilişkin olarak tedbirler alma ihtiyacı hissetmişlerdir. Hükümetler arası bu genel eğilime paralel olarak Türkiye'de de çeşitli yasal düzenlemeler yoluna gidilmiştir. tarihsel süreçte çeşitli kanunlar bulunmakla birlikte günümüz açısından çağa uygun olarak Türk Ceza Kanunu hazırlanmıştır. Yeni Türk Ceza Kanunu'nun hazırlanması da yeni bir kaçakçılıkla mücadele kanunu ihtiyacı doğurmuş ve 5607 sayılı yeni Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu yürürlüğe girmiştir.Bu tez çalışmasında özellikle kaçakçılık suçları ve kabahatleri incelemeye tabi tuttum. Kaçakçılık suçlarının ve kabahatlerinin çeşitleri ceza hukuku sistematiği çerçevesinde ele aldım. Konuya ilişkin olarak özellikle Amerikan Hukukunu da değerlendirmeye tabi tuttum.Çalışmamda Türk Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yer alan suç ve kabahatleri ayrıntılı olarak ele aldım. Tez çalışması boyunca bu suçları ve kabahatleri şu metod çerçevesinde inceledim: Suç ve kabahatlerin konusu, hukuksal yarar, fail, mağdur, maddi unsur, manevi unsur, kusur, teşebbüs, iştirak, içtima. Aynı zamanda kaçakçılık suçlarında evrakta sahtecilik yapılmasını da bu kapsamda inceledim.

Summary:

Smuggling can be defined as the clandestine importation of goods from one jurisdiction to another. The clandestine operation can involve the importation or exportation of prohibited goods or the evasion of customs duties on legal goods that are liable to duty. Smuggling is one of the major crimes for countries. These countries fight several kind of smuggling. Smuggling crimes has been increased in parallel the developments in technology and changes in socio-economic and political areas during the last century. As a result in the increment in the rates of smuggling crimes governments need to take precautions to prevent. In parallel to general trend among the governments, Turkey has been prepared different kind of legal regulations. First, a new criminal code was prepared, and this criminal code preperation made obligatory to prepare a new smuggling code which is the named as Struggle of Smuggling Code.In this thesis study especially I focused smuggling crimes and faults. I was working about a variety of smuggling crimes and faults and criminal structure of these crimes and faults. Especially I worked about smuggling crimes in American law. Smuggling crimes organized in Title 18 Crimes and Criminal Procedure in Chapter 27.I studied about smuggling crimes and faults in Turkish Struggle of Smuggling Code. This code seperate the smuggling actions about crimes and faults. Smuggling crimes are seperated as import and export smuggling crimes. Smuggling faults are seperated as import and export smuggling faults. During this study I examine these crimes and faults according to these methods: Crimes or faults topic, legal benefit, perpetrator, aggrieved, actus reus, mens rea, imperfection, attempt, participation, concurrence of crimes. At the same time I worked about counterfeiting about official and private papers for use smuggling crimes.