Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Aydın Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Ceza Hukuku Bilim Dalı

5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında kaçakçılık suçları

Smuggling crimes under the anti-smuggling law no 5607

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 601407 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kaçakçılık bir devletin yürürlükteki yasal ve idari düzenlemelerine karşı gelerek/muhalefet ederek gerçekleştirilen ticari faaliyet, gümrük vergisi ödenmeden ülkeye mal sokmak veya çıkarmak, gizlice bir şeyi kaçırma, hileli yollar kullanma olarak tarif edilebilmektedir. Kaçakçılık, hileli usullerle ödenmesi gereken vergiyi ödememek, yasaların uygun gördüğü şekiller dışında ticari nitelikli işlemler yapmak, yasaklanmış bir eşyayı ticarete konu edinmek, yasaklanmamış bir eşyayı yasaklanmış şekillerde ticarete konu edinmek ve bu şekillerden birini kullanarak üretim, alım, satım veya aracılık etmektir. Günümüz suç dünyası loklal hatta ulusal alandan dışarıya taşmış ve birden çok ülkeyi ilgilendiren bir boyuta ulaşmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlarda bu kapsamdadır. Her devlet uluslararası normları da gözetmek kaydıyla kendi ulusal ekonomik ve sosyal çıkarlarına göre yasal ve idari düzenlemeler yaparak ekonomik politika ve önlemlerle, ekonomik kamu düzenini, toplum sağlığını ve refahını sağlamaya ve sürdürmeye çalışır. Bunların bozulmasına neden olacak şekilde gerçekleşen her fiil ise suç ve kaçakçılık bağlamında değerlendirilebilmektedir. Kaçakçılık fiili, yöntem ve içerik bakımından yaşanılan dönemin imkânları ve durumuna göre sürekli olarak değişiklik göstermektedir. Bu nedenle yasal ve idari düzenlemeler ile alınan önlemler de bu duruma paralel şekilde gelişmekte ve değişim gösterebilmektedir. Bu çalışmada 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3. maddesinde yer alan güncel kaçakçılık suçları hakkında inceleme yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: 5607 Sayılı Kanun, Kaçakçılık, Kaçakçılık Suç ve Filleri, İthalat, İhracat .

Summary:

Smuggling can be defined as a commercial activity performed by opposing/contradicting the applicable legal and administrative regulations of a state, and as importing or exporting goods to the country without paying any customs tax, exuding something secretly, using fraudulent methods. Smuggling is not paying the required customs tax with fraudulent methods, making commercial transactions outside the methods foreseen as appropriate by law, to merchandize a prohibited good, to merchandize a non-prohibited good in methods that are prohibited and producing, purchasing, selling or mediating by using one of these methods. The criminal world of today has overflowed outside the local and national area and has reached a size that interests multiple countries. Smuggling and organized crime are within this scope. Each state struggles to ensure and maintain economic public order, public health and welfare with economic policies and measures by making legal and administrative regulations as per the national economic and social interests of itself with taking into account the international norms. Each act that is performed in a way that would disrupt these can be evaluated as crime and smuggling. The act of smuggling constantly changes as per the opportunities and status of the current period with regards to method and content. For this reason, the measures taken via legal and administrative regulations may develop and change parallel to this situation. In this work, an investigation about the current smuggling crimes as defined in article 3 of Anti-Smuggling Law no 5607. Keywords:Law no 5607, Smuggling, Smuggling Crime and Acts, Export, Import.