Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Ceza Hukuku Bilim Dalı

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre arama, elkoyma ve müsadere

Search, seizure and confiscation according to The AntiSmuggling Law No.5607

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 591854 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Arama, elkoyma ve müsadere hükümleri 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında çokça üzerinde durulmuş konular olmasına rağmen, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu bakımından özellikleri tam olarak ortaya konmamış kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamız ile amaçlanan, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde usul hükümleri olarak arama, elkoyma ve müsadere hükümlerinin hukuki niteliklerinin, kapsam ve sınırlarının belirlenmesi ve elde edilen sonuçlar ışığında uygulamadaki bazı sorunlara ışık tutmaktır. Kaçakçılık suçlarının ortaya çıkarılması, dolayısıyla kamu düzeninin tesisi ile kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunabilmesi açısından, aradaki hassas dengenin sınırlarının belirginleştirildiği çalışmamızda, birinci bölümde 5607 sayılı Kaçaklıkla Mücadele Kanunu'na göre arama işlemi üzerinde durulmuştur. İlk olarak bu koruma tedbirinin hukuki niteliğinden bahsedilmiş, daha sonra genel şartlarına ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Günümüzde uygulamadaki önemli sorunlardan biri olan, adli arama ile önleme araması kurumları ayrıntılı olarak açıklanmış, bunlara bağlı olarak yapılan aramalarda elde edilen delillerin hukuka uygunluk açısından nitelikleri Yargıtay içtihatlarıyla ilişkilendirilerek açıklanmıştır. Bunun yanında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile getirilen Gümrük Muhafaza Memurlarının arama ve muayene işlemlerinin ne olduğu açıklanmış, sınırları ve kapsamı üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın ikinci bölümünde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre elkoyma işlemi hakkında ilk olarak genel hatlarıyla bahsedilmiş, sonrasında şartları irdelenmiştir. Ayrı bir başlık altında KMK'nda özel olarak düzenlenmiş olan nakil araçlarına elkoyma ve bu araçların alıkoyulması kavramları açıklanmıştır. Spesifik bir düzenleme olan alıkoyma işlemi hakkında uygulama alanlarının daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla benzer kanunlardaki alıkoyma tedbirleri hakkında bilgi verilmiş ve mülkiyet hakkı açısından iyiniyetli üçüncü kişilerin durumundan ve uygulamadaki sorunların olası çözümlerinden bahsedilmiştir. 5607 sayılı KMK'na göre müsadere ise çalışmamızın son bölümünü oluşturmaktadır. Buna göre ilk olarak kavram ve bu kavramın hukuki niteliği hakkında bilgi verilmiş, KMK'ndaki atıf gereğinden olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki eşya ve kazanç müsaderesi ayırımından söz edilmiştir. Yine KMK'ndaki özel düzenleme olan nakil araçlarının müsaderesi konusu irdelenmiş, iyiniyetli üçüncü kişilerin durumu, özellikle bizatihi kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan araçların müsaderesi hakkında güncel sorunlara ilişkin yaklaşımlarda bulunulmuştur. Çalışmamızın bütününde Kara Avrupası Hukuk Sistemi'ndeki bazı devletlerin hukuk düzenlerine yer verilmiş, arama işlemi yönünden Amerikan hukuk sistemindeki benzer düzenlemelerden bahsedilmiştir. Sorunlarla ilgili çözüm ve tespitlerde yoğun şeklide Yargıtay içtihatlarından faydalanılmış, bunun yanında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da yer verilerek 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu sistematiği ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Summary:

Although the provisions of the Criminal Procedure Law No. 5271 and the Turkish Criminal Code No: 5237 are very much discussed, the provisions of the Anti-Smuggling Law No 5607. The aim of our thesis is to shed light on some of the practical problems in the light of the legal qualifications, scope and limits of the provisions of search, seizure and confiscation as the procedural provisions within the framework of the Anti-Smuggling Law No. 5607. In our study, in which the boundaries of the delicate balance between the establishment of public order and the protection of the basic rights and freedoms of the persons are clarified, in the first section, the search process according to the Anti - Smuggling Law No. 5607 is emphasized. First of all, the legal nature of this protection measure has been mentioned and then the general conditions are given in detail. One of the most important problems in practice today, the search for forensic search and prevention agencies are explained in detail and the qualifications of the evidences obtained in the searches made in relation to the law are explained by associating them with the case law of the Supreme Court. Besides, it was explained what the search and inspection procedures of the Customs Enforcement Officers brought with the Anti-Smuggling Law were explained and their limits and scope were emphasized. Confiscation according to 5607 numbered the Anti-Smuggling Law constitutes the last part of our work. According to this, first of all, the concept and the legal nature of this concept were given, and the article on the Criminal Code numbered 5237 as well as the confiscation of profits was referred to in accordance with the reference in the Anti-Smuggling Law. Again, the confiscation of transport vehicles, the special arrangement of the Anti-Smuggling Law, was examined and approaches to current problems about the confiscation of well-behaved third persons, especially of the means that constituted the subject of the smuggling crime in particular, have been found. Throughout our work, the legal systems of some states in the Black European Legal System have been mentioned and similar arrangements in the American legal system have been mentioned in terms of search. In the solutions and determinations related to the problems, the case law of the Supreme Court of Appeals has benefited and the European Court of Human Rights has also taken part in the decisions and tried to put forward the system of the Anti-Smuggling Law No. 5607.