Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

590 meme kanserli hastada minor ve major prognostik faktörlerin tanımlanması ve aralarındaki ilişkinin araştırılması

Defining and investigating of relationship between major and minor prognostic factors in 590 breast cancer patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 124368 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET AMAÇ :Küratif cerrahi uygulanmış meme kanseri hastalarında major ve minor prognostik faktörlerin durumu ve birbirleri ile ilişkisini tespit etmek MATERYAL ve METOD:Küratif cerrahi uygulanmış hastalar içinde patoloji raporları seçilme kriterlerine uygun 590 meme kanseri hastasında major ve minor prognostik faktörler kaydedildi. Major prognostik faktör olarak tumor büyüklüğü ve nodal durum ve minor prognostik faktör olarak grade,yaş,histoloji, reseptör durumu, lenfo-vasküler invazyon ve lenfosit infiltrasyonu araştırıldı. BULGULAR.-Hastalar yaş ortalaması 50±12(24-87),%53.9 premenopoz ve %46.1 postmenopoz,%34.4 nod-negatif ve %65.6 pozitif,%36.2 T1,%47.9 T2%12.5 T3 ve %3.9 T4,%4.4 grade 1,%68.9 grade 2 ve %26.7 grade 3,%89 en az bir reseptör pozitifliği ve %11 heriki reseptör negatifliği,%64.2 lenfatik invazyon pozitif ve %35.8 negatif.%14.3 vaskül er invazyon pozitif ve %85.7 negatif ve %90.6 lenfosit infiltrasyonu pozitif ve %9.4 negatif olarak bulundu. SONUÇ:Batı ülkelerinin sonuçları ile karşılaştırıldığında aynı büyüklükte tumor için nodal pozitiflik daha fazla ve mamografi ile tanı oranı daha düşük olduğundan hastalarımız öpere oldukları halde daha kötü prognozludurlar.Ancak reseptör pozitifliği daha fazla olması nedeniyle hormonoterapiden faydalanma şansları daha yüksektir. Lenfatik invazyonla nodal durum arasında istatistiksel kuvetli bir ilişki tespit edildi. Bunun dışında major ve minor prognostik faktörler arasında bir ilişki yoktu. ABSTRACT SUBJECT:The aim of this study was determine relationship beetwen major and minor prognostic factors in breast cancer patients who underwent curative surgery MATERİAL AND METHODS:Major and minor prognostic factors were recorded in pathologic reports of 590 breast cancer womens who underwent curative surgery and eligible for study criteries. Major (Lymph node status and tumor size) and minor(Histological grade.age.histological type.recetor status.lympho-vascular invasion and lymphocyte infiltration) prognostic factors were searched. RESULTS:Ages of all patiens are avarage 50±12(24-87),%53.9 premenopouse and %46.1 post menopouse,%34.4 node-negative and %65.6 node-positive,%36.2 T1,%47.9 T2,%12.5 T3 and %3.9 T4,%4.4 grade 1,%68.9 grade 2 and %26.7 grade 3,%89 at least one type receptor positive and %1 1 either of receptor negative, %64.2 lymphatic invasion positive and %35.8 negative, %14.3 vascular invasion positive and %85.7 negative and %90.6 lymphocyte infiltration positive and %9.4 negative were found. CONCLUSiON:When compared with western country results, because of lower mamographically diagnosed patients rate and higher nodal positivity.although underwent curative surgery,our breast cancer patients have poorer prognosis but higher positivity of receptor rate means higher efficacy from hormonotherapy. Lymphatic invasion is strongly related locoregional lymph node involvement. Except this.There were not any relationship between major and minor prognostic factors </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: