Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

% 5'lik mannitol ile irrigasyon yapılan TUR-P'de peroperatif farklı sıvıların metabolik etkileri

Metabolıc effects of peroperatıve dıfferent fluıds ın TUR-P ın whıch ırrıgatıon operate with mannıtol of 5%

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 298713 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tüm anestezi uygulamalarının %10-20'si ürolojik girişimler için yapılır Ürolojik girişimlerde topikal, rejyonel ve genel anestezi teknikleri tercih edilebilir TUR-P yapılan hastalarda TUR-P sendromu geliştiği takdirde hastada oluşabilecek mental durum değişikliklerini gözlemlemeye de imkan tanıdığı için çalışmamızdaki tüm hastalarda anestezi yöntemi olarak rejyonel anesteziyi, rejyonel anestezi olarak da spinal anesteziyi tercih ettik İki gruba ayrılan hastalardan bir gruba perioperatif sıvı idamesi için %0,9 NaCl, diğer gruba ringer laktat solüsyonu verilerek metabolik etkilerinin karşılaştırılmasını amaçladık Çalışmamızı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi üroloji ameliyathanesinde TUR-P yapılan 54-80 yaşları arası, ASA I-III grubunda yer alan 26'şar kişilik iki grupta toplam 52 erkek hasta ile gerçekleştirdik KOAH veya bilinen kalp yetmezliği olan hastalar, böbrek yetmezliği olan hastalar ve metabolik asidozu olan (BE>-4) hastalar çalışma dışı bırakıldı Standart D II derivasyonunda EKG, puls oksimetre ile periferik oksijen saturasyonu (SpO2) ve noninvazif kan basıncı monitörizasyonu yapılan hastalara belirlenen sıvılardan biri damar yolundan 5-10 ml/kg/saat hızıyla verildi Lokal anestezi ile radiyal arter kanülasyonu yapılarak arteriel kan gazı (AKG) örneği alındı Bazal ve her 15 dakikada bir sistolik, diastolik ve ortalama arteriel kan basınçları kaydedildi İşlem boyunca her 30 dakikada bir, cerrahi sonunda ve postoperatif 6 saatte AKG alındı Bazal ve postoperatif 6 saatte alınan biyokimya değerleri kaydedildi İşlem süresince 15 dakikada bir kan basınçları ve kalp hızı kaydedildi Bu çalışmada iki grup arasında farklı değişkenlerden yaş, cerrahi süre, prostat büyüklüğü, operasyon boyunca verilen toplam sıvı ve operasyon boyunca kullanılan toplam irrigasyon sıvısı yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır Hemodinami açısından her iki grup da genel olarak birbirine benzerdi ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

10-20% of all anesthesia uses are performed for urological operations In urological operations, topical, regional and general anesthesia techniques may be preferred In patients operated with TUR-P, we preferred regional anesthesia for all patients in our study as anesthesia method and we preferred spinal anesthesia as regional anesthesia If TUR-P syndrome develops, this method allows us to observe the mental status alterations which may occur in the patient Of the patients separated into two groups, we intended to compare the metabolic effects by giving NaCI 0, 9% for preoperative fluid maintenance in one group and ringer lactate solution in other group We carried out our study with total 52 male patients from two groups in which each contains 26 people who were between the ages of 54-80, in ASA I-III group and operated with TUR-P in urology operating room of Ankara University Medical Faculty Ibni Sina Hospital We exempted the patients having Chronic Obstructive Lung Disease or common coronary failure, kidney failure and metabolic acidosis (BE>-4) from the study One of the specified fluids was transfused to the patients applied EKG in standard D II derivation, peripheral oxygen saturation (SpO2) with pulse oximeter and noninvasive blood pressure monitorization at the rate of 5-10 ml/kg/hour Arterial blood gas (ABG) sample was taken by radial artery cannulation with local anesthesia ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.